REGULAMIN KORTÓW badmintonowych BŁONIA SPORT

§1. Postanowienia ogólne.

 1. Kortami badmintonowymi, przynależnymi do nich szatniami położonymi w Krakowie, przy al. 3 Maja 57 zwanymi dalej łącznie „Kortami badmintonowymi” stanowiącymi cześć obiektu sportowego Błonia Sport (zwanym dalej „Obiektem”) zarządza CRACOVIA PARK INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, (30-062), al. 3 Maja 55, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558129, posiadająca numer NIP: 6772389113 oraz numer REGON: 361526797, o wysokości kapitału zakładowego
  50 000,00 zł, zwaną dalej „Administratorem”.
 2. Administrator zapewnia obsługę kortów badmintonowych w zakresie technicznym, administracyjnym, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń kortów badmintonowych oraz pobiera opłaty za korzystanie z kortów, zawiera umowy stałego wstępu, których przedmiotem jest zapewnienie stałego wejścia na wybrany kort badmintonowy na cały sezon jak również prowadzi harmonogram rezerwacji jednorazowych wejść na kort, ustala regulaminy obowiązujące w Obiekcie w zakresie kortów badmintonowych i ich obsługi, reguluje ruch na kortach badmintonowych.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów badmintonowych oraz zasady postępowania na ich terenie.
 4. Warunkiem przebywania na terenie kortów badmintonowych jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie zawartych w nich postanowień. Jednocześnie każdy Użytkownik ma obowiązek przestrzegać regulaminu i instrukcji korzystania z konkretnych urządzeń znajdujących się na terenie kortów badmintonowych.
 5. Korty badmintonowe czynne są codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00, a w sobotę i niedzielę w godzinach od 8:00 do 21:00.
 6. Z kortów badmintonowych mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie posiadają
  przeciwwskazań do uprawiania sportu, w szczególności badmintona. Jednocześnie Użytkownik kortów badmintonowych oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawniania sportu, w szczególności badmintona. Administrator nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uprawiania sportu wbrew zaleceniom zdrowotnym lub lekarskim. W przypadku niepewności co do możliwości gry w badmintona, Użytkownik powinien skonsultować się z lekarzem specjalistą.
 7. Użytkownicy mają obowiązek postępować zgodnie ze wskazówkami i uwagami trenerów oraz Personelu Administratora.
 8. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
  1) Użytkownikach kortów badmintonowych– należy przez to rozumieć wszystkie
  osoby korzystające z kortów badmintonowych prowadzonych przez
  Administratora, w tym osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz inne podmioty z którymi Administrator zawarł umowę stałego wstępu na korty badmintonowe, w tym także osoby, które dokonały rezerwacji jednorazowej oraz osoby towarzyszące, w celu gry w badmintona lub odbywania zajęć nauki lub doskonalenia gry, turniejów których przedmiotem jest konkursowa gra w badmintona.

§2. Zasady korzystania z kortów badmintonowych.

 1. Administrator udziela Użytkownikom zgody na rozpoczęcie gry na korcie do badmintona, tj. wyłącznie Administrator jest uprawniony do włączenia oświetlenia na kortach badmintonowych, na których ma odbywać się gra w badmintona oraz do wyłączenia oświetlenia po upływie wykupionego czasu gry lub z innego powodu określonego Regulaminem.
 2. Użytkownicy kortów badmintonowych zobowiązani są:
  1) gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym przeznaczonym do gry w badmintona oraz czystym obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla nawierzchni kortu, obuwie non-marking nie pozostawiające śladów na korcie
  2) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych Administratora, w tym jego personelu;
  3) zachowania czystości i porządku na korcie badmintonowym oraz w jego otoczeniu;
  4) niezakłócania gry innym Użytkownikom kortów badmintonowych;
  5) niezwłocznego opuszczenia kortu po wykorzystaniu zarezerwowanego czasu gry;
  6) przestrzegania przepisów porządkowych i przeciwpożarowych;
  7) bezzwłocznego informowania Administratora o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych zauważonych nieprawidłowościach;
  8) posiadania opaski dostępowej podczas korzystania z kortów;
  9) posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. Użytkownikom kortów badmintonowych zabrania się:
  1) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia kortów badmintonowych jak i całego obiektu Błonia Sport;
  2) wnoszenia i spożywania na terenie kortów innych napojów niż woda;
  3) rzucania rakietkami w podłoże kortów;
  4) hałaśliwego zachowania (m.in. krzyków, gwizdów);
  5) wnoszenia i spożywania na terenie kortów badmintonowych jak i na terenie całego Obiektu, napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu jak i innych używek tytoniowych (np. e-papierosów);
  6) wnoszenia, zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających;
  7) przebywania na terenie Obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych;
  8) wchodzenia i przebywania na terenie Obiektu ze zwierzętami;
  9) używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznanych za obelżywe;
  10) wynoszenia sprzętów udostępnianych przez Obiekt
  11) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych.
 4. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkowników zapisów pkt. 2 ppkt. 1-7 oraz pkt. 3 niniejszego paragrafu, Administrator może wyprosić z kortów Użytkownika wraz z jego osobą towarzyszącą (w tym celu może wyłączyć światło na korcie) lub może odmówić wejścia na teren kortów. Na Użytkowników, którzy nie przestrzegają postanowień Regulaminu w zakresie utrzymania czystości kortu (pkt 2 ppkt 7 Regulaminu) lub przekraczają opłacony czas korzystania z kortów Administrator dodatkowo nałoży karę w wysokości 40,00 zł brutto, płatną w Recepcji Administratora przy wyjściu z kortu przez Użytkownika. Niezależnie od możliwości wyproszenia z kortów, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej, Administrator może nałożyć na Użytkownika karę w wysokości 500,00 zł brutto za rzucanie rakietami w podłoże kortów, płatną w Recepcji przy wyjściu z kortów zakończonej grze.
 5. Z kortów badmintonowych nie mogą korzystać Użytkownicy, których stan zdrowia nie pozwala na wysiłek fizyczny związany z grą w badmintona. W razie wątpliwości co do możliwości gry w badmintona Użytkownik powinien zasięgnąć opinii lekarskiej.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy i pogorszenia stanu zdrowia z powodu stosowania nadmiernego obciążenia w trakcie korzystania z kortów.
 7. Wszystkie rezerwacje dokonywane są na pełną godzinę zegarową (60min.) lub jej wielokrotność. W przypadku rezerwacji jednorazowych, Użytkownik może dokonać rezerwacji kortu do badmintona na 30 minut lub wielokrotność 30 minut, co nie dotyczy Użytkowników korzystających z karty MultiSport lub innej karty respektowanej przez Administratora.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników za dostępność kortów w razie ich wcześniejszej rezerwacji przez innych Użytkowników.
 9. Każdy Użytkownik kortów badmintonowych przed rozpoczęciem gry zobowiązany jest zgłosić się w Recepcji Obiektu, w celu zaprogramowania opaski i odnotowania wejścia na kort. Na kortach nie mogą przebywać osoby, które wcześniej nie zaprogramowały opaski oraz nie zgłosiły swojego wejścia.
 10. Na kortach badmintonowych mogą przebywać wyłącznie Użytkownicy grający lub odbywający zajęcia z badmintona: maksymalnie 16 osób dorosłych na 4 kortach równocześnie, lub 32 dzieci na 4 kortach jednocześnie.. Zabrania się przebywania na kortach badmintonowych innych osób, którzy nie grają i nie uczestniczą w zajęciach, w tym stanowią publiczność z zastrzeżeniem punktów od 11 do 14 niniejszego paragrafu
 11. Na kortach badmintonowych mogą przebywać osoby stanowiące publiczność, jednakże osoby te zobowiązane są do uprzedniego wpisania wejścia i wyjścia za okazaniem dowodu osobistego (w celu potwierdzenia tożsamości), do Rejestru wejść i wyjść, znajdującego się na Recepcji Obiektu oraz pobrania identyfikatora „Błonia Badminton– Gość” za kaucją w wysokości 20,00 zł brutto, płatną gotówką w kasie Administratora. Pobrana kaucja podlega zwrotowi przy oddaniu identyfikatora i wpisaniu wyjścia w Rejestrze wejść i wyjść znajdującego się na Recepcji Obiektu. W przypadku braku zwrotu identyfikatora w dniu jego wydania, pobrana kaucja nie podlega zwrotowi. Dowód osobisty nie podlega kopiowaniu, skanowaniu lub innym czynnością mającym na celu jakiekolwiek utrwalenie jego treści, jego okazanie służy jedynie potwierdzeniu tożsamości osoby, która wchodzi na kort jako publiczność.
 12. W celu zapewnienia optymalnego komfortu gry w badmintona, maksymalna ilość osób stanowiących publiczność i mogących przebywać jednocześnie na wszystkich kortach badmintonowych wynosi łącznie 12 osób, nie więcej niż 3 osoby publiczności na jeden kort.
 13. Każda z osób stanowiących publiczność zobowiązana jest do zmiany obuwia na takie, które nie posiada bieżnika na podeszwie oraz nie posiada żądnych obcasów. Administrator nie udostępnia szatni czy szafek na buty dla osób stanowiących publiczność. Zabronione jest pozostawianie butów czy innych rzeczy przy Recepcji lub w innym miejscu Obiektu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez osoby stanowiące publiczność.
 14. Osoby stanowiące publiczność mogą przebywać na kortach badmintonowych wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu tj. siedziska i przestrzeń poza matą oraz winny zachowywać się w sposób nieutrudniający prowadzenia gry przez Użytkowników kortów a także zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, w tym również zaleceń Personelu Administratora. Administrator może odmówić wstępu na teren kortów badmintonowych Osobom stanowiącym publiczność, które nie stosują się do wyżej wskazanych postanowień Regulaminu lub może wyprosić taką osobę z terenu kortów badmintonowych.
 15. Użytkownicy nieposiadający opaski dostępowej na ręce, a przebywający na korcie badmintonowych będą wypraszani z jego terenu. Personel Administratora może poprosić o okazanie opaski dostępowej, jeśli Użytkownik nie będzie jej posiadał na ręce.
 16. Temperatura na kortach badmintonowych Administratora nie będzie niższa niż 10 stopni Celsjusza mierzona na wysokości 150 centymetrów, bezpośrednio na środku kortu badmintonowego, na którym Użytkownik odbywa grę lub którego obejmuje rezerwacja. Jeśli temperatura spadnie poniżej tej wartości Użytkownikowi przysługuje rezygnacja z odbywania wejścia na kort w tym dniu oraz zwrot poniesionej opłaty za tę godzinę, w której pomiar wykazał temperaturę niższą niż 10 stopni Celsjusza. Pomiar przeprowadzony jest przez Personel Administratora na żądanie Klienta.
 17. W przypadku organizowania przez Administratora turniejów, zostanie ustalony odrębny regulamin określający zasady jego organizacji, uczestnictwa, kwalifikacji, w tym przebywania na terenie kortów innych osób, niż te które uczestniczą w turnieju.
 18. W przypadku organizowania przez Administratora lekcji gry w badmintona (indywidualnych jak i grupowych) ustalony zostanie odrębny regulamin ich organizacji i zasad ich odbywania.

§3. Opłaty za korzystanie z kortów badmintonowych.

 1. Wejście na kort badmintonowy odbywa się na podstawie jednorazowej opłaty uiszczanej w kasie Administratora za jednorazowe wejście na kort badmintonowy lub opłaty uiszczanej na podstawie umowy stałego wejścia na korty badmintonowe.
 2. Wysokość opłat za korzystanie z kortów badmintonowych zamieszczona jest w cenniku opłat dostępnym u Administratora oraz na stronie internetowej Administratora www.bloniasport.pl
 3. Opłaty jednorazowe za wejście na kort badmintonowy jednorazowo należy uiści w całości przed wejściem na kort badmintonowy w kasie Administratora. Administrator respektuje Karty MultiSport i wynikające z nich przywileje w zakresie obniżenia opłaty za jednorazowe wejście na kort badmintonowy określone w cenniku opłat dostępnym u Administratora.
 4. Opłaty za korzystanie z kortów badmintonowych objętych rezerwacją stałą na dany sezon dokonuje się zgodnie z zapisami odrębnych Umów.
 5. Opłacony czas korzystania z kortu badmintonowego obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry (55 minut opłaconego czasu korzystania z kortów lub odpowiednio 25 minut opłaconego czasu korzystania z kortów), uprzątnięcie kortu z pozostałości po lotkach i innych akcesoriów przez Użytkownika po skończonej grze (5 minut opłaconego czasu korzystania z kortów), zejście z kortu. Każdy Użytkownik powinien stawić się w Recepcji obiektu na minimum 10 minut przed opłaconym czasem, w celu przygotowania się do wejścia na kort. W przypadku późniejszego stawienia się, czas przygotowania do wejścia na kort zostaje wliczony w opłacony czas korzystania z kortu badmintonowego.
 6. Użytkownik kortów badmintonowych opłaca czas wejścia, który nie może wynosić mniej niż 60 minut, a w przypadku dłuższego czasu wejścia musi on stanowić wielokrotność 60 minut. W przypadku jednorazowych rezerwacji kortów badmintonowych, Użytkownik może opłacić czas wejścia, który nie może wynosić mniej niż 30 minut, a w przypadku dłuższego czasu wejścia musi on stanowić wielokrotność 30 minut, co nie dotyczy Użytkowników korzystających z karty MultiSport lub innej karty respektowanej przez Administratora. Każdy opłacony czas rozpoczyna się pełną godziną zegarową lub w połowie godziny zegarowej w przypadku wejść jednorazowych niedotyczących karty MultiSport lub innej karty respektowanej przez Administratora.
 7. Administrator wyłącza światło na korcie, na którym upłynął opłacony przez Użytkownika czas.
 8. Użytkownik będący instruktorem – trenerem, organizuje na korcie badmintonowym zajęcia w ramach prowadzonej przez siebie działalności i na własną odpowiedzialność. Taki Instruktor – trener ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach oraz zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie opieki medycznej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom w trakcie zajęć odbywanych pod pieczą Instruktora – trenera.

§4. Jednorazowa rezerwacja kortów badmintonowych.

 1. Jednorazowa rezerwacja kortów badmintonowych uprawnia do jednorazowego wejścia i korzystania z kortu badmintonowego i jego infrastruktury w wybranym przez Użytkownika terminie i godzinie w miarę dostępności miejsca a rezerwacji Użytkownicy mogą dokonywać osobiście na terenie kortów badmintonowych w Recepcji Administratora, online za pomocą strony internetowej www.bloniasport.pl, lub portalu Twój Tenis (www.twojtenis.pl), bądź telefonicznie 728-871-400, w godzinach otwarcia kortów. Po dokonaniu rezerwacji przez Użytkownika potwierdzonej przez Administratora, Administrator w wyznaczonym terminie udostępnia korty będące przedmiotem rezerwacji.
 2. Rezerwacji można dokonywać z maksymalnie 7 dniowym wyprzedzeniem przed terminem korzystania z kortów badmintonowych.
 3. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów badmintonowych przez kontakt z Administratorem telefonicznie na numer 728-871-400, bądź droga e-mail: kontakt@blonia-sport.pl lub przez portal Twój Tenis (www.twojtenis).
 4. Użytkownikowi przysługuje możliwość przeniesienia rezerwacji jednorazowej na inny termin, w miarę dostępności kortów badmintonowych. Użytkownik powinien powiadomić Administratora o tych okolicznościach nie później niż na 48 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów badmintonowych. Przeniesienie rezerwacji na inny termin godzinowo nieodpowiadający pierwotnej rezerwacji może wiązać się z naliczeniem opłaty uzupełniającej lub obniżeniem opłaty do kwoty za godzinę zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 5. Za jednorazowe rezerwacje, które nie zostały wykorzystane i odwołane zgodnie z pkt. 3 i 4 Regulaminu, Administrator nalicza opłatę, jak za korzystanie z kortów badmintonowych. W przypadku zapłacenia opłaty za korzystanie z kortów badmintonowych podczas dokonanej jednorazowej rezerwacji oraz niewykorzystania i nieodwołania tej rezerwacji, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. Administrator poinformuje Użytkownika o pomniejszeniu stanu konta Użytkownika przez zaliczenie kwoty za niewykorzystane i nieodwołane rezerwacje, drogą mailową na adres wskazany przez Użytkownika.
 6. Osoby nieregulujące naliczonych opłat zgodnie z pkt.5 Regulaminu, za zarezerwowane a nieodwołane godziny nie mogą korzystać z kortów badmintonowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji jednorazowych do czasu uregulowania zaległych płatności.
 7. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 24 godziny przed ustalonym terminem rezerwacji, wynikającej z nieprzewidzianych, nadzwyczajnych zdarzeń Użytkownik w terminie 3 dni od dnia odwołanej rezerwacji może zwrócić się do Administratora z wnioskiem kierowanym pod adres e:mail:kontakt@blonia-sport.pl, o przeniesienie rezerwacji jednorazowej na inny termin. Administrator rozpatrzy złożony przez Użytkownika wniosek indywidualnie, w zależności od zaistniałych okoliczności, wyrażając zgodę na przeniesienie rezerwacji lub odmawiając zgody, kierując odpowiedź w tym zakresie na adres e-mail Użytkownika. W przypadku wyrażenia przez Administratora zgody na przeniesienie terminu Administrator w odpowiedzi wskaże Użytkownikowi możliwe terminy dla przeniesienia rezerwacji, jednocześnie Administrator zastrzega, że przeniesienie rezerwacji na inny termin godzinowo nieodpowiadający pierwotnej rezerwacji może wiązać się z naliczeniem opłaty uzupełniającej lub obniżeniem opłaty do kwoty za godzinę zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 8. Administrator jest uprawniony do wpuszczenia na kort badmintonowy innej osoby, jeśli Użytkownik, który dokonał rezerwacji nie stawił się na korcie badmintonowym na 10 minut przed zarezerwowaną godziną oraz nie powiadomił Administratora o możliwym spóźnieniu. W takim przypadku uiszczona opłata za grę podlega zwrotowi (w przypadku Użytkowników dokonujących opłaty przy dokonaniu rezerwacji) lub opłata nie zostaje naliczona (w przypadku Użytkowników, którzy nie dokonali płatności opłaty przy rezerwacji).
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli taka konieczność uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów, stanem wywołanym siłą wyższą lub innymi okolicznościami, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, bez prawa dochodzenia przez Użytkownika jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. W takim przypadku Administrator zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi innego terminu lub Administrator zwróci Użytkownikowi opłatę, jeśli została już dokonana, za okres odwołanej rezerwacji.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów badmintonowych lub innych wydarzeń organizowanych na ternie kortów badmintonowych. W takim przypadku Administrator zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi innego terminu lub Administrator zwróci Użytkownikowi opłatę, jeśli została już dokonana za okres odwołanej rezerwacji.
 11. Użytkownik kortu dokonujący rezerwacji jak również Użytkownik kortu będący osobą towarzyszącą po przybyciu na teren Obiektu zobowiązani są zgłosić się do recepcji Administratora w celu odebrania opasek dostępowych do szafek w szatni i ich zaprogramowania.
 12. Każdy Użytkownik kortu może dokonać zakupu opaski w cenie 20,00 zł brutto lub może pobrać opaskę za kaucją wynoszącą 20,00 zł brutto, płatną gotówką w Recepcji Administratora. Pobrana kaucja podlega zwrotowi przy oddaniu opaski w Recepcji Administratora. Opaskę można zwrócić wyłącznie w miesiącu kalendarzowym, w którym została ona wydana. Po przekroczeniu tego terminu, kaucja nie podlega zwrotowi.
 13. Opaska dostępowa zostaje przypisana przez Administratora do każdego Użytkownika indywidualnie. Przy użyciu opaski Użytkownicy kortów przypisują do siebie szafki oraz je nimi otwierają. Użytkownicy kortów są zobowiązani do używania opasek w sposób do tego przeznaczony – należy umieścić je na nadgarstku ręki, w taki sposób aby nie mogły się zsunąć. Użytkownicy kortów są odpowiedzialni za zgubienie, utratę, niezwrócenie, zniszczenie lub uszkodzenie opasek. Zabronione jest oddawanie opaski dostępowej innemu Użytkownikowi, do którego opaska nie została przypisana. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za używanie opaski dostępowej przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 14. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zwrócić opaskę dostępową po zakończeniu gry, w Recepcji Administratora, jeśli nie dokonał jej zakupu. Administrator dokonuje przyjęcia opaski oraz zwalnia jej przypisanie, w tym zwraca pobraną kaucję. W przypadku niezwrócenia przez Użytkownika opaski dostępowej w miesiącu kalendarzowym, w którym opaska została wydana, opaska zostaje dezaktywowana przez Administratora, a Użytkownik zostaje obciążony kwotą pobranej kaucji, o której mowa w pkt.11 niniejszego paragrafu.
 15. W przypadku zgubienia, utraty, niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia opaski dostępowej, Użytkownik zostanie obciążony kwotą kaucji o której mowa w pkt. 11 niniejszego paragrafu.
 16. Administrator w zakresie jednorazowych rezerwacji kortów badmintonowych respektuje kraty MultiSport. Użytkownik posiadający kartę MultiSport może korzystać z kortów badmintonowych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem wydającego kartę MultiSport.

§5. Stałe wejście na sezon.

 1. Stałe wejście na sezon, gwarantuje korzystanie w całym sezonie z określonego kortu badmintonowego i jego infrastruktury w określonym dniu tygodnia i określonych godzinach, dokonuje się przez zawarcie odrębnej umowy z Administratorem.
 2. Zapisy na stałe wejście na sezon odbywać się będą na miesiąc na przód przed rozpoczęciem każdego sezonu.
 3. Użytkownik kortu posiadający stałe wejście na sezon przy pierwszej wizycie zobowiązany jest zgłosić się do recepcji Administratora w celu dokonania zakupu opaski dostępowej do szafki w szatni, której koszt wynosi 20,00 zł brutto.
 4. Opaska dostępowa zostaje przypisana przez Administratora do każdego Użytkownika indywidualnie na cały sezon, na który Użytkownik posiada stałe wejście. Przy użyciu opaski Użytkownicy kortów przypisują do siebie szafki oraz je nimi otwierają. Użytkownicy kortów są zobowiązani do używania opasek w sposób do tego przeznaczony – należy umieścić je na nadgarstku ręki, w taki sposób aby nie mogły się zsunąć. Użytkownicy kortów są odpowiedzialni za zgubienie, utratę, niezwrócenie, zniszczenie lub uszkodzenie opasek. Zabronione jest oddawanie opaski dostępowej innemu Użytkownikowi, do którego opaska nie została przypisana. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za używanie opaski dostępowej przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 5. Użytkownicy będący osobami towarzyszącymi Użytkowników posiadających zawartą umowę z Administratorem, każdorazowo po przyjściu do obiektu zobowiązani są zgłosić się w Recepcji Obiektu. W Recepcji Administratora wydawane są opaski dostępowe poprzez ich zakup przez Użytkownika w cenie 20,00 zł brutto lub otrzymania jej za kaucją wynoszącą 20,00 zł brutto. Przy wydaniu opaski, Administratorowi należy podać numer umowy zawartej z Użytkownikiem, który posiada stałe wejście na sezon.
 6. Użytkownicy będący osobami towarzyszącymi zobowiązani są zwracać opaski dostępowe po każdej grze w Recepcji Administratora, chyba że dokonali jej zakupu. Administrator dokonuje przyjęcia opaski oraz zwalnia jej przypisanie, w tym zwraca pobraną kaucję Użytkownikowi będącemu osobą towarzyszącą. W przypadku niezwrócenia przez tego Użytkownika opaski dostępowej w miesiącu kalendarzowym, w którym opaska została wydana, opaska zostaje dezaktywowana przez Administratora, a Użytkownik ten zostaje obciążony kwotą pobranej kaucji, o której mowa w pkt.5 niniejszego paragrafu.
 7. W przypadku zgubienia, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia opaski dostępowej przez Użytkownika, który ma zawartą umowę z Administratorem lub jego osobę towarzyszącą Użytkownicy ci zostają obciążeni kwotą o której mowa w pkt.5 niniejszego paragrafu.
 8. Użytkownikom kortów badmintonowych, którzy zawarli umowę stałego wejścia przysługuje uprawnienie do przeniesienia terminu ustalonego umową. Z powyższego uprawnienia mogą skorzystać Użytkownicy, którzy na minimum 48 godzin przed ustalonym terminem powiadomią Administratora (w Recepcji Administratora osobiście, telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail), o chęci przeniesienia terminu na inny oraz swojej nieobecności na ustalonym umową terminie. Przeniesienie terminu jest możliwe wyłącznie na inny termin cenowo odpowiadający pierwotnemu terminowi, bądź na termin tańszy, jednakże w ramach dostępnych wolnych terminów.
 9. Przeniesienie terminu jest możliwe wyłącznie w sezonie, w którym Użytkownik ma zawartą umowę stałego wejścia.
 10. Zgłoszenie przeniesienia terminu później niż na 2 dni (48 godzin) przed terminem ustalonym umową powoduje utratę uprawnienia przeniesienia terminu na inny. Za terminy ustalone, a które nie zostały przeniesione zgodnie z niniejszym paragrafem, Administrator nalicza opłatę, jak za korzystanie z kortów badmintonowych. Administrator poinformuje Użytkownika o pomniejszeniu stanu konta Użytkownika przez zaliczenie kwoty za niewykorzystane i nieprzeniesione terminy, drogą mailową na adres wskazany przez Użytkownika.
 11. W przypadku zgłoszenia przeniesienia terminu w okresie krótszym niż 48 godziny przed ustalonym terminem rezerwacji, wynikającej z nieprzewidzianych, nadzwyczajnych zdarzeń, Użytkownik w terminie 3 dni od dnia ustalonego terminu może zwrócić się do Administratora z wnioskiem kierowanym pod adres e:mail:kontakt@blonia-sport.pl, o przeniesienie terminu na inny. Administrator rozpatrzy złożony przez Użytkownika wniosek indywidualnie, w zależności od zaistniałych okoliczności, wyrażając zgodę na przeniesienie terminu lub odmawiając zgody, kierując odpowiedź w tym zakresie na adres e-mail Użytkownika. W przypadku wyrażenia przez Administratora zgody na przeniesienie terminu Administrator w odpowiedzi wskaże Użytkownikowi możliwe nowe terminy oraz okres w którym Użytkownik powinien udzielić odpowiedzi w zakresie wyboru nowego terminu, jednocześnie Administrator zastrzega, że przeniesienie terminu na inny termin godzinowo nieodpowiadający pierwotnej rezerwacji może wiązać się z naliczeniem opłaty uzupełniającej lub obniżeniem opłaty do kwoty za godzinę zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
  Użytkownik zobowiązany jest wybrać niezwłocznie jeden z przedstawionych terminów. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym przez Administratora terminie, przeniesienie terminu zostaje anulowane, a zastosowanie znajdą zapisy pkt. 10 niniejszego paragrafu.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli taka konieczność uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, bez prawa dochodzenia przez Użytkownika jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. Administrator zwróci Użytkownikowi opłatę za niewykorzystane w ten sposób rezerwacje lub w porozumieniu z Użytkownikiem ustali inny termin na zasadach określonych w pkt. 8 i 9 niniejszego paragrafu.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów badmintonowych lub innych wydarzeń organizowanych na ternie kortów badmintonowych. Jednakże, w takim przypadku Administrator zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi innego terminu na zasadach określonych w pkt. 8 i 9 niniejszego paragrafu lub Administrator zwróci Użytkownikowi opłatę, jeśli została już dokonana za okres odwołanej rezerwacji.

§6. Postanowienia dodatkowe.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim Użytkownikom przebywającym na terenie Obiektu, jak i kortów badmintonowych, teren ten jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób niestosujących się do postanowień Regulaminu lub stwarzających zagrożenie. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności Użytkowników, a jego nagrania są trwale i automatycznie usuwane po upływie miesiąca od daty ich nagrania. Fakt ten Użytkownicy akceptują, jednocześnie Administrator oświadcza, że nagrania z monitoringu wykorzystywane będą jedynie w sprawach objętych niniejszym Regulaminem, w szczególności w odniesieniu do sporów powstałych na terenie Obiektu lub sytuacji związanych z bezpieczeństwem na terenie Obiektu.
 2. Dzieci poniżej 18 lat mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 4. Użytkownikom kortów badmintonowych Administrator udostępnia szatnie, w których znajdują się zamykane szafki z wyłącznym i indywidualnym dostępem danego Użytkownika, w których Użytkownicy mogą przechowywać swoje rzeczy osobiste o wartości nieprzekraczającej 1 000, 00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Użytkownicy zobowiązani są do umieszczenia w szafkach wszystkich prywatnych rzeczy i ich zamykania. W przypadku konieczności pozostawienia przez Użytkowników przedmiotów osobistych cenniejszych, przekraczających wartość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownicy są zobowiązani do zdeponowania tych przedmiotów w Recepcji Obiektu, gdzie zostaną odpowiednio zabezpieczone po uprzednimi ich zewidencjonowaniu przez Administratora. Użytkownik zobowiązany jest podpisać kartę ewidencyjną przy zdeponowaniu przedmiotów oraz przy ich odbiorze. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy niezdeponowane w sposób, o którym mowa w niniejszym punkcie, jak również za rzeczy pozostawione poza zamykanymi szafkami, albo w niezamkniętych prawidłowo szafkach. Ponadto, w szafkach jak i w depozycie powinny być pozostawione wyłącznie najpotrzebniejsze i konieczne rzeczy osobiste.
 5. Użytkownik, który stwierdzi, że szafka w której pozostawił swoje rzeczy jest pusta, otwarta lub nie znajdują się w niej pozostawione wcześniej rzeczy, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić tę okoliczność w Recepcji Obiektu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania z kortów badmintonowych spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkowników niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownicy kortów badmintonowych odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
 8. Użytkownicy kortów badmintonowych zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa podczas gry ze względu na elementy wyposażenia, ogrodzenia, słupów oświetleniowych, nagrzewnic znajdujących się na terenie kortów.
 9. Na terenie kortów obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania, uruchamiania wszelkich urządzeń elektrycznych. W przypadku potrzeby włączenia świateł należy zwrócić się do Administratora.
 10. Administrator uprawniony jest do wykonywania zdjęć, nagrań kortów badmintonowych w celach reklamowych i marketingowych, na których mogą zostać utrwalone
  niezamierzenie wizerunki Użytkowników. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie bieżące jak i w przyszłości zdjęć jak i filmów (nagrań), przedstawiających wizerunek Użytkownika i umieszczenie ich na stronie internetowej www.bloniasport.pl jak i mediach społecznościowych.
 11. Administrator prowadzi wypożyczalnię sprzętu sportowego do gry w badmintona Cennik tych usług znajduje się w ogólnym cenniku, na stronie internetowej www.bloniasport.pl i w Recepcji Administratora.

§7. Postanowienia końcowe.

 1. Każdemu Użytkownikowi kortów badmintonowych przysługuje prawo złożenia skargi lub reklamacji, które można składać bezpośrednio w Recepcji Obiektu, pocztą tradycyjną na adres al. 3 Maja 57 30-062 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@blonia-sport.pl
 2. Administrator w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do wniesionej skargi lub reklamacji, w takiej samej formie w jakiej skarga lub reklamacja została wniesiona przez Użytkownika.
 3. Aktualnie obowiązujący Regulamin, Cennik i Polityka Prywatności znajdują się w Recepcji Obiektu.
 4. Administrator ma prawo do wyproszenia każdego Użytkownika kortów badmintonowych jak i osób stanowiących publiczność, którzy nie przestrzegają zapisów niniejszego Regulaminu.
 5. Administrator ma prawo odmówić wejścia na korty badmintonowe Użytkownikom, którzy nie opłacił wcześniej wejścia na kort jak również osobom stanowiącym publiczność, które odmówiły wpisu do Rejestru wejść i wyjść, w tym okazania dowodu tożsamości do wglądu, celem potwierdzenia tożsamości przy tej czynności.
 6. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, informuje o tym Użytkowników poprzez wywieszenie nowej treści Regulaminu w widocznym miejscu Obiektu, na 14 dni przed datą jego obwiązywania.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny otwarcia kortów badmintonowych . Informacje o zmianach publikowane będą na stronie internetowej www.bloniasport.pl i w Recepcji Obiektu.
 8. Korty badmintonowe będą nieczynne w dniach: Niedziela Wielkanocna, Poniedziałek Wielkanocny, 1 Listopada, 25 Grudnia.
 9. Korty badmintonowe w dniach: 1.01, 26.12 będą czynne w godzinach: 15.00-21.00, 24 Grudnia, 26 Grudnia , 31 Grudnia i Sobotę Wielkanocną czynne będą w godzinach: 7.00-14:00.
 10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 11. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treści.

 

Szanowni Państwo,
niniejszy Regulamin opracowany został w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z naszych kortów badmintonowych. Mając na uwadze powyższe i w trosce o jakość naszych usług, prosimy o jego uszanowanie i przestrzeganie zasad w nim wskazanych.

Życzymy Państwu wielu satysfakcji w korzystaniu z naszych kortów.

Zespół Błonia Sport