REGULAMIN BŁONIA SPORT FITNESS

§1. Postanowienia ogólne.

 1. Salą fitness jak i organizacją na niej zajęć a także przynależnymi do niej szatniami położonymi w Krakowie, przy al. 3 Maja 57 zwanymi dalej łącznie „Fitnessem” stanowiącymi część obiektu sportowego Błonia Sport (zwanym dalej „Obiektem”) zarządza BONUS MANAGEMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie, (31-008), Rynek Główny 15, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla  Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000300222, posiadająca numer NIP: 6762369528 oraz numer REGON: 120641766, o wysokości kapitału zakładowego 2 879 401,00 zł – wpłacony w całości zwaną dalej „Administratorem”.
 2. Administrator zapewnia obsługę sali fitness w zakresie technicznym, administracyjnym, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń, zapewnia trenerów, instruktorów oraz pobiera opłaty za odbywanie zajęć fitness, zawiera umowy wstępu, których przedmiotem jest zapewnienie wejścia na wybrane zajęcia, jak również prowadzi harmonogram rezerwacji jednorazowych wejść na zajęcia, ustala regulaminy obowiązujące w Obiekcie w zakresie zajęć fitness i ich obsługi, reguluje ruch na zajęciach fitness. 
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Fitnessu oraz zasady postępowania na jego  terenie. 
 4. Ilekroć w Regulaminie mowa o Klientach – należy przez to rozumieć wszystkie osoby fizyczne korzystające z zajęć w ramach Fitnessu prowadzonego przez Administratora, z którymi Administrator zawarł umowę wstępu, w tym także osoby, które dokonały rezerwacji jednorazowej oraz osoby towarzyszące, w celu wejścia na zajęcia oraz uczestniczenia w nich. Klienci mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 5. Warunkiem odbywania zajęć jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie zawartych w nich postanowień. Jednocześnie każdy Klient ma obowiązek przestrzegać regulaminu i instrukcji korzystania z konkretnych urządzeń znajdujących się na terenie Fitnessu. 
 6. Fitness czynny jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00, a w sobotę i niedzielę w godzinach od 8:00 do 21:00. 
 7. Z fitnessu mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie posiadają przeciwwskazań do uprawiania sportu lub wykonywania czynności wymagających sprawności fizycznej a także osoby posiadające zdolność do wykonywania ćwiczeń. Jednocześnie Klient oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu. Administrator nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uprawiania sportu wbrew zaleceniom zdrowotnym lub lekarskim. W przypadku niepewności co do możliwości uczestniczenia w danych zajęciach fitness, Klient powinien skonsultować się z lekarzem specjalistą. 
 8. Klienci mają obowiązek postępować zgodnie ze wskazówkami i uwagami trenerów, instruktorów oraz Personelu Administratora.
 9. Z Fitnessu mogą korzystać wyłącznie Klienci, którzy uiszczają wymagane wynagrodzenie w terminie. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Fitnessu jest regulowanie bieżących płatności przed zajęciami oraz brak zaległości w płatnościach. 
 10. Aktualny harmonogram zajęć, w których Klienci mogą wziąć udział znajduje się na stronie internetowej http://blonia-sport.pl/fitness/
 11. Klienci mogą korzystać z Fitnessu wybierając na formularzu aplikacyjnym typ członkostwa:

1) wejście jednorazowe – uprawniające do odbycia jednorazowych zajęć wybranych przez Klienta z oferowanych przez Administratora zajęć, w miarę dostępności miejsc, płatne przed wejściem na zajęcia;
2) Karnet 4 wejść – uprawniający do odbycia czterech zajęć w okresie 30 dni kalendarzowych liczonych od chwili wykupienia karnetu, wybranych przez Klienta z oferowanych przez Administratora zajęć, w miarę dostępności miejsc, płatne z góry przy podpisaniu formularza aplikacyjnego;
3) Karnet południowy – uprawniający do odbycia jednych zajęć dziennie w godzinach od 07:00 do 14:00, wybranych przez Klienta z oferowanych przez Administratora zajęć, w okresie trwania umowy wstępu, w miarę dostępności miejsc, płatny miesięcznie z góry, zgodnie z zawartą umową;
4) 
 Karnet OPEN na czas nieokreślony – uprawniający do odbycia kilku zajęć dziennie w dowolnych godzinach otwarcia Fitnessu, wybranych przez Klienta z oferowanych przez Administratora zajęć, w okresie trwania umowy wstępu zawartej na czas nieokreślony, w miarę dostępności miejsc, płatny miesięcznie z góry, zgodnie z zawartą umową;

5) Karnet OPEN na 3 miesiące – uprawniający do odbycia kilku zajęć dziennie w dowolnych godzinach otwarcia Fitnessu, wybranych przez Klienta z oferowanych przez Administratora zajęć, w miarę dostępności miejsc, w okresie trwania umowy wstępu zawartej na czas określony, płatny jednorazowo z góry, przy podpisaniu formularza aplikacyjnego.

§2. Zakres usług.

 1. Administrator świadczy usługi rekreacyjno-sportowe w zakresie zajęć fitness przedstawionych na stronie internetowej http://blonia-sport.pl/fitness/
 2. Oferta Administratora dostępna jest również w Obiekcie na recepcji Administratora, a na żądanie Klienta jest ona przedstawiana ustnie przez personel Administratora. 
 3. Klient ma prawo do korzystania z usług Administratora na podstawie jednorazowych wejść lub umów wstępu w tym uiszczonych opłat zgodnie z Cennikiem. Klient ma prawo do korzystania z usług  Administratora także na podstawie posiadanego vouchera bądź na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Administratora, z zastrzeżeniem że z danego typu Vouchera jego posiadacz może skorzystać wyłącznie 1 raz w okresie trwania akcji promocyjnej, wykorzystanie vouchera przez jego posiadacza zostaje odnotowane w systemie Administratora. 
 4. Sprzęt używany w Fitnessie jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.
 5. Administrator organizując różnego rodzaju imprezy zewnętrzne i wewnętrzne rozdaje zaproszenia do skorzystania z usługi w Fitnessie.
 6. Zaproszenia są imienne i uprawniają do skorzystania z usług Fitnessu w oznaczonych na zaproszeniu terminach ważności – siedmiu, czternastu lub trzydziestu dni. Klient ma możliwość wykorzystania zaproszenia w okresie do 3 miesięcy od daty jego otrzymania, chyba że zaproszenie wskazuje inną datę obowiązywania Zaproszenie nie uprawnia do korzystania z usług Fitnessu przez inną osobę, niż ta która je otrzymała. Administrator w zaproszeniu określa rodzaj zajęć i ich ilość, w których Klient może uczestniczyć na podstawie wydanego zaproszenia. 
 7. Administrator prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Klientów oraz osób nie będących Klientami, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane w Fitnessie lub na jego stronie internetowej.
 8. Uczestniczenie w zajęciach Fitnessu przez osoby poniżej 16 roku życia jest zakazane. Personel Fitnessu może poprosić o natychmiastowe opuszczenie Fitnessu przez osobę poniżej 16 roku życia, a także podjąć środki przewidziane przepisami prawa w celu zagwarantowania osobie niepełnoletniej właściwej opieki.
 9. Osoby, które ukończyły 16 lat za pisemną zgodą, swojego opiekuna prawnego, na korzystanie z usług Fitnessu wraz z jego oświadczeniem o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią, mogą brać udział w zajęciach organizowanych przez Administratora.
 10. Administrator ze względu na jakość świadczonych usług zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu zawieranych umów wstępu oraz zablokowania dalszej sprzedaży wejść jednorazowych.

 

§3. Zasady korzystania z usług Klubu.

 1. Z usług Fitnessu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych organizowanych przez Administratora. Klienci uzyskują prawo do korzystania z usług oferowanych przez Fitness po spełnieniu w szczególności poniższych warunków:
  1) udostępnienia Administratorowi danych osobowych służących weryfikacji i prawidłowej obsługi Klienta Fitnessu (w szczególności poprzez okazanie a następnie odczytanie danych z dowodu osobistego lub paszportu Klienta);
  2) Klient dokonujący rezerwacji po przybyciu na teren Obiektu zobowiązany jest zgłosić się do recepcji Administratora w celu odebrania opasek dostępowych do szafek w szatni i ich zaprogramowania.
  3) Każdy Klient wykupujący jednorazowe wejście może dokonać zakupu opaski w cenie 25,00 zł brutto lub może pobrać opaskę za kaucją wynoszącą 20,00 zł brutto, płatną gotówką w Recepcji Administratora. Pobrana kaucja podlega zwrotowi przy oddaniu opaski w Recepcji Administratora. Opaskę można zwrócić wyłącznie w miesiącu kalendarzowym, w którym została ona wydana. Po przekroczeniu tego terminu, kaucja nie podlega zwrotowi.
  4) Klienci zawierający umowę wstępu zobowiązani są do zakupu opaski dostępowej w cenie 25,00 zł brutto, a także okazywania jej przy każdym przybyciu do Fitnessu a w przypadku jej utraty zobowiązany jest do ponownego zakupu opaski dostępowej.
  5) Opaska dostępowa zostaje przypisana przez Administratora do każdego Klienta  indywidualnie. Przy użyciu opaski Klienci przypisują do siebie szafki oraz je nimi otwierają. Klienci są zobowiązani do używania opasek w sposób do tego przeznaczony – należy umieścić je na nadgarstku ręki, w taki sposób aby nie mogły się zsunąć. Klienci są odpowiedzialni za zgubienie, utratę, niezwrócenie, zniszczenie lub uszkodzenie opasek. Zabronione jest oddawanie opaski dostępowej innemu Klientowi, do którego opaska nie została przypisana. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za używanie opaski dostępowej przez Klienta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub udostępnienie opaski dostępowej innej osobie, do której nie została przypisana.
  6) Każdy Klient zobowiązany jest zwrócić opaskę dostępową po zakończeniu zajęć, w Recepcji Administratora, jeśli nie dokonał jej zakupu. Administrator dokonuje przyjęcia opaski oraz zwalnia jej przypisanie, w tym zwraca pobraną kaucję. W przypadku niezwrócenia przez Klienta opaski dostępowej w miesiącu kalendarzowym, w którym opaska została wydana, opaska zostaje dezaktywowana przez Administratora, a Klient zostaje obciążony kwotą pobranej kaucji, o której mowa w ppkt.3 niniejszego punktu.
  7) Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fitness o przypadku zgubienia, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia opaski dostępowej. W takiej sytuacji Klient zostanie obciążony kwotą kaucji, o której mowa w ppkt.3 niniejszego punktu jak również w przypadku niezwrócenia opaski dostępowej.
  8) W celu prawidłowego świadczenia usług Administrator może przetwarzać dane takie jak: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz adres zamieszkania, a w przypadku osób, z którymi zawarł umowę  także telefon kontaktowy i numer PESEL.
 2. Z pomieszczeń, stref i urządzeń Fitnessu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji i regulaminów dodatkowych bądź informacji znajdujących się w Fitnessie lub podawanych ustnie przez personel Administratora.
 3. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.
 4. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Administratora.
 5. Klient ma prawo zwrócić się do trenera obecnego w danej chwili w Fitnessie o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby.
 6. Klient ma obowiązek poinformować personel Administratora, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach. Klienci cierpiący w szczególności na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Fitnessu oraz korzystać Fitnessu ze szczególną ostrożnością, stosownie do zaleceń lekarza oraz aktualnego stanu zdrowia. 
 7. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Administratora. 
 8. Klienci mają prawo do korzystania z usług Fitnessu w zakresie wynikającym z zakupionych Pakietów – Karnetów. 
 9. Klienci nieposiadający Pakietu -Karnetu mogą korzystać z usług Fitnessu po uiszczeniu jednorazowej opłaty pod warunkiem, że Fitness dysponuje wolnymi miejscami na zajęciach zorganizowanych lub odpowiednimi warunkami do zajęć. Z uwzględnieniem zdania pierwszego Klienci nieposiadający Pakietu – Karnetu mogą także korzystać z usług Fitnessu, na warunkach i w zakresie określonym przez akcje promocyjne organizowane przez Administratora.
 10. Klienci nieposiadający Pakietu – Karnetu mogą korzystać z usług świadczonych w Fitnessie na podstawie warunków promocji i w zakresie określonych przez te warunki. 
 11. Klienci są zobowiązani do posiadania przy sobie dowodu tożsamości ze zdjęciem za każdym razem kiedy wchodzą do Fitnessu. Personel Administratora może poprosić Klienta o przedstawienie dowodu tożsamości, a w razie odmowy z jakichkolwiek powodów, Personel Administratora może nakazać danemu Klientowi natychmiastowe opuszczenie Fitnessu.
 12. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach poprzez zapisanie się na nie w Błonia Sport lub za pośrednictwem Portalu dla Klientów znajdującego się pod adresem http://blonia-sport.pl/fitness/ najpóźniej na 2 godziny przed terminem danych zajęć. W przypadku Klientów posiadających zawartą Umowę, Klienci mogą zapisywać się na zajęcia wyłącznie w okresie trwania tej umowy.  Klient nie może się zapisać na zajęcia zorganizowanie w przypadku posiadania zadłużenia w stosunku do Administratora lub nieopłaconej bieżącej należności wynikającej z zawartej Umowy. Klienci mogą dokonać rezerwacji telefonicznej na 1 godzinę przed zajęciami pod warunkiem dostępności miejsca na zajęciach oraz pod warunkiem ich organizacji. Administrator zastrzega możliwość niezorganizowania bądź odwołania zajęć wynikających z harmonogramu w przypadku, gdy zajęcia będą zarezerwowane dla mniej niż 3 osób, o czym zapisani Klienci zostaną powiadomieni telefonicznie lub SMS-em na 2 godziny przez ich rozpoczęciem. 
 13. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na Stronie internetowej lub dostępny jest w recepcji Fitnessu. 
 14. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. 
 15. W wypadku wolnych miejsc na dane zajęcia zorganizowane, do udziału w tych zajęciach uprawnieni są również Klienci, którzy nie zapisali się na te zajęcia.
 16. Klient ma obowiązek poinformować Fitness o rezygnacji z udziału w zorganizowanych zajęciach z co najmniej 2 godzinnym wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku Klub ma prawo do nałożenia kary umownej w wysokości 35,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć 00/100 złotych) za każdą nieobecność na zajęciach, którą to karę Klient zobowiązany jest uregulować najpóźniej przy najbliższej wizycie w Fitnessie. Klient dokonuje zgłoszenia o zamiarze rezygnacji drogą udostępnioną przez Fitness tj. telefonicznie lub za pomocą poczty e-maila. Osoby nieregulujące naliczonych kar, za zarezerwowane a nieodwołane godziny nie mogą korzystać z kolejnych zajęć.
 17. Fitness zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych, jeżeli liczba Klientów zapisanych nie będzie przekraczać 3 osób, a także w przypadku prowadzenia prac technicznych, konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć. Fitness zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia. 
 18. Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Fitnessu z 5 minutowym wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Osoby spóźnione więcej niż 15 min. nie zostaną wpuszczone na zajęcia zorganizowane. 
 19. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia. 
 20. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego estetycznego i sportowego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego przeznaczonego dla danego rodzaju zajęć lub ćwiczeń oraz ręcznika.
 21. W pomieszczeniach Fitnessu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, wnoszenia żywności na zajęcia, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
 22. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie Fitenssu bez zgody Administratora.
 23. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Fitnessu.
 24. Klienci są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Fitnessie oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Fitnessu. 
 25. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Fitnessu oraz świadczących w Fitnessie swoje usługi osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego regulaminu określające zasady korzystania z usług Fitnessu, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie Fitnessu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim (w tym w obuwiu niezmienionym lub z brudnymi podeszwami), osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby zachowujące się agresywnie, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi będą proszone o opuszczenie Fitnessu.
 26. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego nie mogą ich wykonywać w Klubie, o ile nie posiadają odrębnej umowy zawartej z Administratorem. 
 27. Zdjęcia wykonane na terenie Fitnessu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Fitness wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta mogą zostać wykorzystane przez Fitness wyłącznie w oparciu oraz w zakresie zgody udzielonej uprzednio przez Klienta. 
 28. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć obiektu jest zabronione.
 29. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy i pogorszenia stanu zdrowia z powodu nie prawidłowego wykonywania ćwiczeń jaki i niestosowania się do poleceń instruktora, trenera.
 30. Każdy Klient Fitnessu  przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest zgłosić się w Recepcji Obiektu, w celu zaprogramowania opaski i odnotowania przybycia. Na zajęcia nie zostaną wpuszczeni Klienci, którzy wcześniej nie zaprogramowali opaski dostępowej oraz nie zgłosiły swojego wejścia. 
 31. Na zajęciach mogą przebywać wyłącznie Klienci uczestniczący w zajęciach. Zabrania się przebywania w sali Fitness innych osób, którzy nie uczestniczą w zajęciach, w tym stanowią publiczność.
 32. Ze względów higienicznych Administrator zaleca Klientom korzystającym z natrysków do używania ochraniaczy na spoty (np. klapki).
 33. Każdy Klient, który podczas zajęć korzystał z mat, po zakończeniu zajęć zobowiązany jest do ich wytarcia płynem dezynfekującym, dostępnym na sali fitness wraz z ręcznikiem papierowym.
 34. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje miejsce ćwiczeń i odłożyć na wyznaczone miejsce sprzęt fitness oraz jego elementy.
 35. W przypadku zauważenia usterek lub jakichkolwiek innych dających się zauważyć nieprawidłowości dotyczących sprzętu fitness Klient powinien powstrzymać się od dalszych ćwiczeń i zgłosić te okoliczności instruktorowi, trenerowi prowadzącemu zajęcia lub innemu obecnemu pracownikowi Administratora.
 36. Z sali fitness jak i ze wszystkich dostępnych w niej sprzętów do ćwiczeń należy korzystać z ostrożnością, a także zgodnie z ich przeznaczeniem zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.
 37. Klient nie może korzystać z zajęć fitness jeśli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby przebywające na zajęciach.  
 38. Klienci zobowiązani są do opuszczenia Obiektu najpóźniej w godzinach jego zamknięcia.5

§4. Opłaty za korzystanie z Fitnessu.

 1. Cennik usług świadczonych Fitnessie dostępny jest w recepcji oraz na Stronie internetowej http://blonia-sport.pl/fitness/
 2. Zarówno Nowy Klient jak i Klient mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry za wybrany przez siebie rodzaj Karnetu. 
 3. Nowy Klient jak i Klubu ma możliwość opłacenia z góry karnetu na okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że jest to opłata wniesiona za okres 30 dni lub ich wielokrotności (tj. 30 dni, 60 dni, 90 dni itp.). 
 4. Osoba, która nie zawarła umowy obejmującej Pakiet – Karnet, chcąca skorzystać z usług Fitnessu bez zawierania Umowy np. na podstawie jednorazowej wejściówki ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry. 
 5. Opłaty określone w Regulaminie uiszcza się we wskazanych formach płatności przyjętych przez Administratora z zastrzeżeniem, że zakup pierwszego Karnetu przez Nowego Klienta i dokonanie przez niego płatności odbywa się wyłącznie w recepcji Fitnessu, w formach płatności przyjętych przez Administratora.
 6. Administrator może wprowadzić obniżone Płatności Miesięczne. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest dostarczenie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego możliwość skorzystania z rabatu. Aktualną listę warunków i dokumentów uprawniających do skorzystania ze zniżki można uzyskać na Recepcji Fitnessu.

 

§5. Rozwiązanie umowy.

 1. W przypadku nieopłacenia zobowiązania wynikającego z zawartej umowy na kolejny miesiąc (kolejne 30 dni), Administrator ograniczy Klientowi dostęp do zajęć poprzez zablokowanie dostępu do rezerwacji zajęć. Klient może zostać powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem drogi mailowej.
 2. Jeżeli Klient w terminie 14 dni od zakończenia okresu obowiązywania umowy opłaci ją ponownie zgodnie z wynikającą z niej stawką, umowa tego samego rodzaju, którą posiadał uprzednio, zostanie przedłużona na kolejny tożsamy okres, zgodnie z zapisami tej umowy i zachowa ciągłość. W takim przypadku wykupiony nowy pakiet jest aktywny od dnia następującego po ostatnim dniu aktywności poprzedniego pakietu.
 3. Jeżeli Klient w terminie 14 dni od zakończenia okresu obowiązywania umowy, nie opłaci tej umowy ponownie zgodnie z punktem 2, w przypadku chęci ponownego zakupu Karnetu będzie zobowiązany do wykupienia ponownie opaski dostępowej jeśli nie będzie jej posiadał.
 4. Każde kolejne przerwanie ciągłości umów skutkuje koniecznością wykupienia nowej opaski dostępowej, jeśli Klient nie będzie jej posiadał.
 5. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Administratora lub osoby przez niego upoważnionej jeżeli Klient rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Fitnessie lub postanowienia niniejszego Regulaminu
 6. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy pisemnego oświadczenia złożonego przez Klienta na adres siedziby Administratora, w przypadku naruszania przez Fitness w sposób rażący i uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§6. Odpowiedzialność za szkodę.

 1. Administrator odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Fitness oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Fitnessu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
 2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza z wykorzystaniem formularza reklamacji zgodnie z zapisem §8 Regulaminu.
 3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Fitnessu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania z Fitnessu spowodowane nieprzestrzeganiem przez Klientów niniejszego Regulaminu.

 

§7. Postanowienia dodatkowe.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim Klientom przebywającym na terenie Obiektu, jak, teren ten jest monitorowany w sposób ciągły przez Administratora, a nagrania z kamer służą zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia na terenie Obiektu, jednocześnie mogą być one podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób stwarzających zagrożenie. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności Klientów, a jego nagrania są trwale i automatycznie usuwane po upływie miesiąca od daty ich nagrania. Fakt ten Użytkownicy akceptują, jednocześnie Administrator oświadcza, że nagrania z monitoringu wykorzystywane będą jedynie w sprawach objętych niniejszym Regulaminem. Wejście na teren Fitnessu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.
 2. Dzieci poniżej 18 lat mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką rodziców lub innych opiekunów prawnych, którzy zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na ternie Błonia Sport, podczas zajęć fitness, a także w drodze na zajęcia jak i w drodze powrotnej oraz podczas oczekiwania na zajęcia. Dzieci, które ukończyły lat 13, za pisemną zgodą, swojego opiekuna prawnego, na korzystanie z usług Fitnessu wraz z jego oświadczeniem o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią, mogą brać udział w zajęciach organizowanych przez Administratora, jedynie w zakresie zajęć dedykowanych dla osób w przedziale wiekowym od 13-16 roku życia.
 3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub inni opiekunowie prawni.
 4. Klientom  Fitnessu Administrator udostępnia szatnie, w których znajdują się zamykane szafki z wyłącznym i indywidualnym dostępem danego Klienta, w których Klienci mogą przechowywać swoje rzeczy osobiste o wartości nieprzekraczającej 1 000, 00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Klienci zobowiązani są do umieszczenia w szafkach wszystkich prywatnych rzeczy i ich zamykania. W przypadku konieczności pozostawienia przez Klientów przedmiotów osobistych cenniejszych, przekraczających wartość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownicy są zobowiązani do zdeponowania tych przedmiotów w Recepcji Obiektu, gdzie zostaną odpowiednio zabezpieczone po uprzednimi ich zewidencjonowaniu przez Administratora. Klient zobowiązany jest podpisać kartę ewidencyjną przy zdeponowaniu przedmiotów oraz przy ich odbiorze. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy niezdeponowane w sposób, o którym mowa w niniejszym punkcie, jak również za rzeczy pozostawione poza zamykanymi szafkami, albo w niezamkniętych prawidłowo szafkach. Ponadto, w szafkach jak i w depozycie powinny być pozostawione wyłącznie najpotrzebniejsze i konieczne rzeczy osobiste. 
 5. Klient, który stwierdzi, że szafka w której pozostawił swoje rzeczy jest otwarta lub nie znajdują się w niej pozostawione wcześniej rzeczy, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić tę okoliczność w Recepcji Obiektu. 
 6. Klienci zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa podczas zajęć. 
 7. Na terenie Fitnessu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania, uruchamiania wszelkich urządzeń elektrycznych. W przypadku potrzeby włączenia świateł należy zwrócić się do Administratora. 
 8. Administrator uprawniony jest do wykonywania zdjęć, nagrań w celach reklamowych i marketingowych, na których mogą zostać utrwalone niezamierzenie wizerunki Klientów.

 

§8. Postanowienia końcowe.

 1. Każdemu Klientowi  przysługuje prawo złożenia skargi lub reklamacji, które można składać bezpośrednio w Recepcji Obiektu, pocztą tradycyjną na adres al. 3 Maja 57 30-062 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@blonia-sport.pl  
 2. Administrator w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do wniesionej skargi lub reklamacji, w takiej samej formie w jakiej skarga lub reklamacja została wniesiona przez Klienta. 
 3. Aktualnie obowiązujący Regulamin, Cennik i Polityka Prywatności znajdują się w Recepcji Obiektu i na stronie internetowej.
 4. Administrator ma prawo do wyproszenia każdego Klienta, który nie przestrzega zapisów niniejszego Regulaminu. 
 5. Administrator ma prawo odmówić wejścia na zajęcia Klientowi, który nie opłacił wcześniej wejścia.
 6. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, informuje o tym Klientów poprzez wywieszenie nowej treści Regulaminu w widocznym miejscu Obiektu, na 14 dni przed datą jego obowiązywania.  
 7. W razie zmiany regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, poprzez złożenie na piśmie lub drogą mailową stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.
 8. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu. 
 9. Administrator ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny otwarcia Fitnessu. Informacje o zmianach publikowane będą na stronie internetowej www.blonia-sport.pl i w Recepcji Obiektu i nie stanowią zmiany Regulaminu jak i Umowy.
 11. Fitness będzie nieczynny w dniach:  Niedziela Wielkanocna, Poniedziałek Wielkanocny, 1 listopada, 25 i 26 Grudnia.
 12. 1.      Fitness w dniach 24 Grudnia, 31 Grudnia i Sobotę Wielkanoc czynny będzie do godziny 14:00. 

 13. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 
 14. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

Szanowni Państwo,

Niniejszy Regulamin opracowany został w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z naszych zajęć. 
Mając na uwadze powyższe i w trosce o jakość naszych usług, prosimy o jego uszanowanie i przestrzeganie zasad w nim wskazanych. 
Życzymy Państwu wielu satysfakcji w korzystaniu z naszych zajęć.

Zespół Błonia Sport