Godziny otwarcia: Pon. – Nd. 07:00 – 23:00

REGULAMIN ZORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ DLA DZIECI W SALI ZABAW LUB URODZIN W SALI TORCIK

§1. Postanowienia ogólne.

 1. Salą Zabaw, Salą Torcik jak i organizacją na nich zajęć, wraz z przynależnymi szatniami położonymi w Krakowie, przy al. 3 Maja 57 stanowiącymi cześć obiektu sportowego Błonia Sport (zwanym dalej „Obiektem”) zarządza Cracovia Park Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem aleja 3 Maja 55, 30-062 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000558129, posiadającą numer REGON: 361526797 oraz NIP: 677-238-91-13, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 PLN – wpłacony w całości, zwaną dalej „Administratorem”.
 2. Administrator zapewnia obsługę Sali Zabaw oraz Sali Torcik w zakresie technicznym, administracyjnym, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń, zapewnia instruktorów, animatorów oraz pobiera opłaty za odbywanie zajęć, zawiera umowy wstępu, których przedmiotem jest zapewnienie wejścia na wybrane zajęcia, jak również prowadzi harmonogram rezerwacji jednorazowych wejść na zajęcia, ustala regulaminy obowiązujące w Obiekcie w zakresie zajęć i ich obsługi, reguluje ruch na zajęciach.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Sali Zabaw oraz Sali Torcik oraz zasady postępowania na ich terenie.
 4. Ilekroć w Regulaminie mowa o Klientach – należy przez to rozumieć wszystkie osoby fizyczne będące rodzicem/opiekunem prawnym dziecka (zwane dalej ,,Dzieckiem”) korzystającego z usług oferowanych przez Administratora (zwane dale ,,zajęciami zorganizowanymi”), z którymi Administrator zawarł umowę wstępu, w tym także osoby, które dokonały rezerwacji jednorazowej w celu wejścia na zajęcia oferowane przez Administratora oraz uczestniczenia w nich. Klientami mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 5. Warunkiem odbywania zajęć o których mowa powyżej jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie zawartych w nich postanowień. Jednocześnie każdy Klient ma obowiązek przestrzegać Regulaminu i instrukcji korzystania z konkretnych urządzeń znajdujących się na terenie Obiektu.
 6. Obiekt czynny jest codziennie, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7:00 do 23:00.
 7. Z usług oferowanych przez Administratora mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie posiadają przeciwwskazań do uprawiania sportu lub wykonywania czynności wymagających sprawności fizycznej, a także osoby posiadające zdolność do wykonywania ćwiczeń. Jednocześnie Klient oświadcza, że Dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawniania sportu. Administrator nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uprawiania sportu wbrew zaleceniom zdrowotnym lub lekarskim. W przypadku niepewności co do możliwości uczestniczenia w danych zajęciach, Klient powinien skonsultować się z lekarzem specjalistą.
 8. Klient ma obowiązek poinformować personel Administratora, w szczególności instruktorów lub animatorów o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń przez Dziecko, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, przebytych urazach.
 9. Dziecko nie może korzystać z usług oferowanych przez Administratora jeśli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby przebywające na zajęciach. W razie wystąpienia takiej sytuacji Personel Administratora, instruktor lub animator mają prawo nakazać Klientowi natychmiastowe zabranie Dziecka z zajęć. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi.
 10. Klient jest obowiązany poinformować Personel Administratora, instruktora lub animatora o wszelkich schorzeniach i niesprawnościach Dziecka w szczególności takich jak astma, epilepsja, zaburzeniach słuchu itp. Dziecko z jakimikolwiek schorzeniem przewlekłymi lub niepełnosprawnością nie może pozostawać na terenie Obiektu
 11. Klienci mają obowiązek postępować zgodnie ze wskazówkami i uwagami instruktorów, animatorów oraz Personelu Administratora.
 12. Z zajęć mogą korzystać wyłącznie Klienci, którzy uiszczają wymagane wynagrodzenie w terminie. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest regulowanie bieżących płatności przed zajęciami oraz brak zaległości w płatnościach.
 13. Aktualny harmonogram zajęć, w których Dzieci mogą wziąć udział znajduje się na stronie internetowej https://bloniasport.pl/kids/zajecia-dla-dzieci.
 14. Oferta Administratora dostępna jest również w Obiekcie na recepcji Administratora, a na żądanie Klienta jest ona przedstawiana ustnie przez personel Administratora.

§2. Zasady korzystania z usług Błonia Sport Kids

2.1. Zasady Ogólne

 1. Z usług świadczonych przez Administratora korzysta się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych organizowanych przez Administratora.
 2. Klienci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem i instrukcjami użytkowania poszczególnych urządzeń w Sali Zabaw. Klienci zobowiązani są do przedstawienia Dzieciom informacji dotyczących Regulaminu oraz instrukcji użytkowania urządzeń.
 3. Klienci uzyskują prawo do korzystania z usług oferowanych przez Administratora po spełnieniu w szczególności poniższych warunków:

  1) udostępnienia Administratorowi danych osobowych służących weryfikacji i prawidłowej obsługi Klienta (w szczególności poprzez okazanie a następnie odczytanie danych z dowodu osobistego lub paszportu Klienta);

  2) Każdy Klient przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest zgłosić się w Recepcji Administratora w celu odnotowania przybycia, odebrania opasek dostępowych do szafek w szatni i ich zaprogramowania. Na zajęcia nie zostaną wpuszczeni Klienci, którzy wcześniej nie zaprogramowali opaski dostępowej oraz nie zgłosili wejścia.

  3) Każdy Klient wykupujący jednorazowe wejście może dokonać zakupu opaski w cenie 25,00 zł brutto lub może pobrać opaskę za kaucją wynoszącą 20,00 zł brutto, płatną gotówką w Recepcji Administratora. Pobrana kaucja podlega zwrotowi przy oddaniu opaski w Recepcji Administratora. Opaskę można zwrócić wyłącznie w miesiącu kalendarzowym, w którym została ona wydana. Po przekroczeniu tego terminu, kaucja nie podlega zwrotowi. 

  4) Klienci zawierający umowę wstępu zobowiązani są do zakupu opaski dostępowej w cenie 25,00 zł brutto, a także okazywania jej przy każdym przybyciu na zajęcia a w przypadku jej utraty zobowiązany jest do ponownego zakupu opaski dostępowej. 

  5) Opaska dostępowa zostaje przypisana przez Administratora do każdego Klienta indywidualnie. Przy użyciu opaski Klienci przypisują do siebie szafki oraz je nimi otwierają. Klienci są zobowiązani do używania opasek w sposób do tego przeznaczony – należy umieścić je na nadgarstku ręki Dziecka, w taki sposób aby nie mogły się zsunąć. Klienci są odpowiedzialni za zgubienie, utratę, niezwrócenie, zniszczenie lub uszkodzenie opasek. Zabronione jest oddawanie opaski dostępowej innemu Klientowi, do którego opaska nie została przypisana. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za używanie opaski dostępowej przez Klienta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub udostępnienie opaski dostępowej innej osobie, do której nie została przypisana.
  
6) Każdy Klient zobowiązany jest zwrócić opaskę dostępową po zakończeniu zajęć przez Dziecko, w Recepcji Administratora, jeśli nie dokonał jej zakupu. Administrator dokonuje przyjęcia opaski oraz zwalnia jej przypisanie, w tym zwraca pobraną kaucję. W przypadku niezwrócenia przez Klienta opaski dostępowej w miesiącu kalendarzowym, w którym opaska została wydana, opaska zostaje dezaktywowana przez Administratora, a Klient zostaje obciążony kwotą pobranej kaucji.
  
7) Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o przypadku zgubienia, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia opaski dostępowej. W takiej sytuacji Klient zostanie obciążony kwotą kaucji, o której mowa w ppkt.3 niniejszego punktu jak również w przypadku niezwrócenia opaski dostępowej. 

  8) W celu prawidłowego świadczenia usług Administrator może przetwarzać dane takie jak: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz adres zamieszkania, a w przypadku osób, z którymi zawarł umowę także telefon kontaktowy i numer PESEL.
 4. Klienci mają prawo do korzystania z usług świadczonych przez Administratora w zakresie wynikającym z zakupionych Pakietów – Karnetów.
 5. Klienci nieposiadający Pakietu – Karnetu mogą korzystać z usług świadczonych przez Administratora po uiszczeniu jednorazowej opłaty pod warunkiem, że Administrator dysponuje wolnymi miejscami na zajęciach zorganizowanych lub odpowiednimi warunkami do zajęć. Z uwzględnieniem zdania pierwszego Klienci nieposiadający Pakietu – Karnetu mogą także korzystać z usług świadczonych przez Administratora, na warunkach i w zakresie określonym przez akcje promocyjne organizowane przez Administratora.
 6. Klient jest zobowiązany do posiadania przy sobie dowodu tożsamości ze zdjęciem za każdym razem kiedy przyprowadza Dziecko na zajęcia. Personel Administratora może poprosić Klienta o przedstawienie dowodu tożsamości, a w razie odmowy z jakichkolwiek powodów, Personel Administratora może nakazać danemu Klientowi natychmiastowe opuszczenie Obiektu.
 7. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa Dziecka w zajęciach poprzez zapisanie go za pośrednictwem Recepcji lub za pośrednictwem Portalu dla Klientów znajdującego się pod adresem https://bloniasport.pl/kids/zajecia-dla-dzieci najpóźniej do godziny 21:00 dnia poprzedzającego zajęcia. Nieobecność Dziecka na zajęciach Klient może zgłosić również do godziny 21:00 dnia poprzedzającego zajęcia. W razie nieodwołania zajęć przez Klienta, wejście zostanie uznane za wykorzystane i pobrane z karnetu Klienta W przypadku Klientów posiadających zawartą Umowę, Klienci mogą zapisywać Dzieci na zajęcia wyłącznie w okresie trwania tej Umowy. Klient nie może zapisać Dziecka na zajęcia zorganizowane w przypadku posiadania zadłużenia w stosunku do Administratora lub nieopłaconej bieżącej należności wynikającej z zawartej Umowy. Administrator zastrzega możliwość niezorganizowania bądź odwołania zajęć wynikających z harmonogramu w przypadku, gdy zajęcia będą zarezerwowane dla mniej niż 6 osób, o czym zapisani Klienci zostaną powiadomieni telefonicznie lub SMS-em do godziny 22:00 dnia poprzedzającego zajęcia.
 8. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
 9. W wypadku wolnych miejsc na dane zajęcia zorganizowane, do korzystania z tych zajęciach uprawnieni są również Klienci, którzy nie zapisali wcześniej Dziecka na te zajęcia.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych także w przypadku prowadzenia prac technicznych, konserwacyjnych na terenie Obiektu uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie zajęć. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia.
 11. Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przyprowadzać Dziecko z 5 minutowym wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Osoby spóźnione więcej niż 15 min. nie zostaną wpuszczone na zajęcia zorganizowane.
 12. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć wymaga poinformowania instruktora/animatora prowadzącego zajęcia
 13. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci we wskazanych grupach wiekowych 3-5 lat oraz 6-8 lat, dzieci młodsze niż wskazana dolna grupa wiekowa, nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
  Klient (Rodzic) nie może przebywać z Dzieckiem w Sali Zabaw podczas prowadzenia zajęć przez instruktora.

2.2. Zasady korzystania z Obiektu

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sposób w jaki Dziecko korzysta z Sali Zabaw, Sali Torcik i innych pomieszczeń, stref i urządzeń Obiektu, w szczególności czy korzysta z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji i regulaminów dodatkowych bądź informacji znajdujących się na terenie Obiektu bądź w Recepcji lub podawanych ustnie przez personel Administratora.
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sposób w jaki Dziecko korzysta ze sprzętu do ćwiczeń, a w szczególności czy Dziecko stosuje się do wskazówek i instrukcji instruktora, animatora lub personelu Administratora oraz czy wykonuje ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia. Klient jest zobowiązany pouczyć o tym Dziecko.
 3. Klient jest zobowiązany pouczyć Dziecko, iż w przypadku zauważenia usterek lub jakichkolwiek innych dających się zauważyć nieprawidłowości dotyczących sprzętu powinno ono powstrzymać się od dalszych ćwiczeń i zgłosić te okoliczności instruktorowi lub animatorowi prowadzącemu zajęcia lub innemu obecnemu pracownikowi Administratora.
 4. Z Sali Zabaw jak i ze wszystkich dostępnych w niej sprzętów do ćwiczeń należy korzystać z ostrożnością, a także zgodnie z ich przeznaczeniem zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.
 5. Klient jest zobowiązany pouczyć Dziecko, iż w razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, animatorowi lub pozostałemu personelowi Administratora.
 6. Klient zobowiązuje się aby Dziecko wchodzące do Sali Zabaw i Sali Torcik posiadało przebrane w wyznaczonym do tego miejscu na terenie Obiektu obuwie na obuwie miękkie sportowe typu tenisówki, adidasy lub w przypadku Sali Zabaw na skarpety antypoślizgowe. Nie ma możliwości wejścia przez Dziecko na Salę Zabaw oraz Salę Torcik na boso ze względu na bezpieczeństwo.
 7. Klient obowiązany jest pozostawić obuwie oraz okrycie wierzchnie w wyznaczonym do tego miejscu znajdującym się przed Salą Zabaw bądź w szatni. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Obiektu.
 8. Poza nagłymi sytuacjami (na przykład w przypadku problemów zdrowotnych Dziecka umożliwiających dalsze uczestnictwo w zajęciach), Rodzic nie ma możliwości wejścia z Dzieckiem na Salę Zabaw.
 9. Ze względów higieniczno-sanitarnych zabrania się przebywania w Sali Zabaw oraz Sali Torcik na boso.
 10. Klient zobowiązuje się aby ubiór Dziecka na terenie Sali Zabaw był sportowy, czysty, umożliwiający swobodną zabawę / ćwiczenia.
 11. Klient zobowiązany jest upewnić się, iż Dziecko przed wejściem na Salę Zabaw lub Salę Torcik nie ma na sobie żadnych rzeczy, które mogłyby go zranić w trakcie odbywania ćwiczeń lub zabaw takich jak łańcuszki, kolczyki, zegarki, pierścionki, okulary itp. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zgubione w trakcie trwania zabaw, ćwiczeń, które Dziecko miało na sobie, a nie zostało zgodnie z powyższym ściągnięte przed rozpoczęciem zabaw czy ćwiczeń.
 12. Klient jest zobowiązany do pomocy Dziecku w toalecie przy wykonywaniu czynności higienicznych. Animatorzy, instruktorzy oraz personel Obiektu nie udzielają Dziecku pomocy przy wykonywaniu wskazanych czynności.
 13. Na terenie Obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, wnoszenia żywności na zajęcia, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
 14. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie Obiektu bez zgody Administratora.
 15. Zabrania się wprowadzania zwierząt na Salę Zabaw oraz Salę Torcik.
 16. Klienci są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku na terenie Obiektu oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług świadczonych na terenie Obiektu.
 17. Osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie Obiektu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim (w tym w obuwiu niezmienionym lub z brudnymi podeszwami), osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby zachowujące się agresywnie, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi będą proszone o opuszczenie Obiektu.
 18. Zdjęcia wykonane na terenie Obiektu w godzinach jego funkcjonowania oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Administratora wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta lub Dziecka mogą zostać wykorzystane przez Administratora wyłącznie w oparciu oraz w zakresie zgody udzielonej uprzednio przez Klienta.
 19. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć Obiektu jest zabronione.
 20. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy i pogorszenia stanu zdrowia z powodu nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń jak i niestosowania się do poleceń instruktora/animatora.
 21. Klienci zobowiązani są do opuszczenia Obiektu najpóźniej w godzinach jego zamknięcia.

§3. Zajęcia Błonia Sport Kids dla Dzieci

 1. Administrator świadczy usługi rekreacyjno-sportowe w zakresie zajęć sportowych dla Dzieci (zwane dalej ,,zajęciami sportowymi”).
 2. Karnet 4 wejść – uprawniający do odbycia czterech zajęć w okresie 1 miesiąca liczonego od chwili wykupienia karnetu, wybranych przez Klienta z oferowanych przez Administratora zajęć, w miarę dostępności miejsc, płatne z góry przy podpisaniu formularza aplikacyjnego;
 3. Klienci mogą korzystać z zajęć sportowych wybierając na formularzu aplikacyjnym typ członkostwa:

  1) wejście jednorazowe – uprawniające do odbycia jednorazowych zajęć wybranych przez Klienta z oferowanych przez Administratora zajęć, w miarę dostępności miejsc, płatne przed wejściem na zajęcia;

  2) Karnet 4 wejść – uprawniający do odbycia czterech zajęć w okresie 3 miesięcy liczonych od chwili wykupienia karnetu, wybranych przez Klienta z oferowanych przez Administratora zajęć, w miarę dostępności miejsc, płatne z góry przy podpisaniu formularza aplikacyjnego;
 4. Sprzęt używany w Obiekcie jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i animatorzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć sportowych dla Dzieci.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia oraz spożywania jedzenia na terenie Sali Zabaw. Istnieje możliwość wniesienia przez Dziecko wody na Salę Zabaw.
 6. Administrator prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Klientów oraz osób nie będących Klientami, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane na terenie Obiektu lub na jego stronie internetowej.
 7. Na zajęciach sportowych mogą przebywać wyłącznie Dzieci w nich uczestniczące. Zabrania się przebywania w Sali fitness innych osób, które nie uczestniczą w zajęciach, w tym stanowią publiczność.
 8. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje miejsce ćwiczeń i odłożyć na wyznaczone miejsce sprzęt fitness oraz jego elementy

§4. Przyjęcia urodzinowe oraz inne imprezy okolicznościowe dla Dzieci.

 1. Administrator świadczy usługi w zakresie organizacji przyjęć urodzinowych oraz innych imprez okolicznościowych (dalej zwane ,,imprezami”) dla Dzieci.
 2. W trakcie imprez Dzieci mogą przebywać w Sali Torcik (sala wyposażona w stół oraz krzesła) oraz w Sali Zabaw w zależności od zakresu usług jakie Klient wykupi od Administratora.
 3. W trakcie imprez Dzieci mogą przebywać w Sali Zabaw wyłącznie pod opieka animatora lub instruktora.
 4. Klient obowiązany jest ustalić z Administratorem co najmniej na 14 dni przed terminem planowanej imprezy jej przebieg oraz wszystkie szczegóły jej dotyczące m.in. wnoszonego przez Klienta jedzenia.
 5. Po wcześniejszym uzyskaniu zgody Administratora Klient będzie uprawniony do wniesienia na imprezę własnego tortu dla Dzieci oraz dla zaproszonych rodziców oraz pozostałego jedzenia i picia dla Dzieci.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne Klient zobowiązany jest do okazania dowodu zakupu wnoszonego jedzenia lub do podpisania oświadczenia o odpowiedzialności za wnoszone jedzenie w przypadku własnego wyrobu.
 7. Podczas imprezy Administrator zapewnia Dzieciom wodę, soczki, batoniki owsiane.
 8. Jedzenie oraz napoje należy spożywać wyłącznie przy stolikach w Sali Torcik.
 9. Klient ma prawo korzystania z usług Administratora na podstawie umów wstępu w tym uiszczonych opłat zgodnie z Cennikiem.

§5. Odpowiedzialność za szkodę.

 1. Administrator odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Administratora oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Administratora na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza z wykorzystaniem formularza reklamacji zgodnie z zapisem §7 Regulaminu.
 3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Administratora lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania z usług oferowanych prze Administratora, spowodowane nieprzestrzeganiem przez Klientów niniejszego Regulaminu.
 5. Za wszelkie szkody na osobie, mieniu wyrządzone przez Dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub inni opiekunowie prawni.

§6. Postanowienia dodatkowe.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim Klientom przebywającym na terenie Obiektu, teren ten jest monitorowany w sposób ciągły przez Administratora, a nagrania z kamer służą zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia na terenie Obiektu, jedocześnie mogą być one podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób stwarzających zagrożenie. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności Klientów, a jego nagrania są trwale i automatycznie usuwane po upływie miesiąca od daty ich nagrania. Fakt ten Użytkownicy akceptują, jednocześnie Administrator oświadcza, że nagrania z monitoringu wykorzystywane będą jedynie w sprawach objętych niniejszym Regulaminem. Wejście na teren Obiektu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.
 2. Dzieci poniżej 18 roku życia mogą przebywać na terenie Obiektu wyłącznie pod opieką rodziców lub innych opiekunów prawnych, którzy biorą pełną odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią oraz zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa Dzieciom na ternie Błonia Sport, podczas zajęć gdy to konieczne zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także w drodze na zajęcia jak i w drodze powrotnej oraz podczas oczekiwania na zajęcia.
 3. Klientom Fitnessu Administrator udostępnia szatnie, w których znajdują się zamykane szafki z wyłącznym i indywidualnym dostępem danego Klienta, w których Klienci mogą przechowywać swoje rzeczy osobiste o wartości nieprzekraczającej 1 000, 00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Klienci zobowiązani są do umieszczenia w szafkach wszystkich prywatnych rzeczy i ich zamykania. W przypadku konieczności pozostawienia przez Klientów przedmiotów osobistych cenniejszych, przekraczających wartość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownicy są zobowiązani do zdeponowania tych przedmiotów w Recepcji Obiektu, gdzie zostaną odpowiednio zabezpieczone po uprzednimi ich zewidencjonowaniu przez Administratora. Klient zobowiązany jest podpisać kartę ewidencyjną przy zdeponowaniu przedmiotów oraz przy ich odbiorze. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy niezdeponowane w sposób, o którym mowa w niniejszym punkcie, jak również za rzeczy pozostawione poza zamykanymi szafkami, albo w niezamkniętych prawidłowo szafkach. Ponadto, w szafkach jak i w depozycie powinny być pozostawione wyłącznie najpotrzebniejsze i konieczne rzeczy osobiste.
 4. Klient, który stwierdzi, że szafka w której pozostawił swoje rzeczy jest otwarta lub nie znajdują się w niej pozostawione wcześniej rzeczy, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić tę okoliczność w Recepcji Obiektu.
 5. Klienci zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa podczas zajęć zorganizowanych.
 6. Na terenie Obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania, uruchamiania wszelkich urządzeń elektrycznych. W przypadku potrzeby włączenia świateł należy zwrócić się do Administratora.
 7. Administrator uprawniony jest do wykonywania zdjęć, nagrań w celach reklamowych i marketingowych, na których mogą zostać utrwalone niezamierzenie wizerunki Klientów i Dzieci.
                                                                                                                  §8. Postanowienia końcowe.
 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi lub reklamacji, które można składać bezpośrednio w Recepcji Obiektu, pocztą tradycyjną na adres 
al. 3 Maja 57 30-062 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@blonia-sport.pl
 2. Administrator w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do wniesionej skargi lub reklamacji, w takiej samej formie w jakiej skarga lub reklamacja została wniesiona przez Klienta.
 3. Aktualnie obowiązujący Regulamin, Cennik i Polityka Prywatności znajdują się w Recepcji Obiektu i na stronie internetowej.
 4. Administrator ma prawo odmówić wejścia na zajęcia Klientowi, który nie opłacił wcześniej wejścia.
 5. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, informuje o tym Klientów poprzez wywieszenie nowej treści Regulaminu w widocznym miejscu Obiektu, na 14 dni przed datą jego obwiązywania.
 6. W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, poprzez złożenie na piśmie lub drogą mailową stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany Regulaminu.
 7. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie Regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
 8. Administrator ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby instruktora, animatora prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny otwarcia Obiektu. Informacje o zmianach publikowane będą na stronie internetowej www.blonia-sport.pl i w Recepcji Obiektu i nie stanowią zmiany Regulaminu jak i Umowy.
 10. Obiekt będzie nieczynny w dnach: Niedziela Wielkanocna, Poniedziałek Wielkanocny, 1 Listopada, 24, 25 i 26 Grudnia oraz 1 Stycznia.
 11. Obiekt w dniach 31 Grudnia i Sobotę Wielkanocną czynny będzie do godziny 14:00 . Otwarcie Obiektu nie oznacza, że w danym dniu dostępne będą dla Klientów zajęcia zorganizowane.
 12. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 13. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.  Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, informuje o tym Klientów
poprzez wywieszenie nowej treści Regulaminu w widocznym miejscu Obiektu lub
poprzez udostepnienie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Obiektu,
na 14 dni przed datą jego obwiązywania

 

Szanowni Państwo, 

Niniejszy Regulamin opracowany został w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z naszych zajęć.
Mając na uwadze powyższe i w trosce o jakość naszych usług, prosimy o jego uszanowanie i przestrzeganie zasad w nim wskazanych.
Życzymy Państwu wielu satysfakcji w korzystaniu z naszych zajęć.
Zespół Błonia Sport 

Drogi użytkowniku / użytkowniczko, przechodząc dalej lub klikając przycisk "AKCEPTUJ" wyrażasz zgodę na zapisy naszej Polityki Prywatności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności.