Godziny otwarcia: Pon. – Nd. 07:00 – 23:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności oraz Regulamin dla strony www.blonia-sport.pl współtworzonej przez CRACOVIA PARK INVESTMENT spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie Tenisa i Piłki nożnej oraz BONUS MANAGEMENT spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytowo-akcyjną w zakresie Fitnessu i Kids.

I. Niniejszy Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania stron prowadzonych przez ww. Spółki, nazwanych dalej witrynami. Regulamin określa obowiązki i zakres odpowiedzialności witryn jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego strony.

1. Administratorem witryn:

1) w zakresie Tenisa i Piłki nożnej jest CRACOVIA PARK INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-062), al. 3 Maja 55, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558129, posiadająca numer NIP: 6772389113 oraz numer REGON: 361526797, o wysokości kapitału zakładowego 50 000,00 zł;

2) w zakresie Fitness i Kids jest BONUS MANAGEMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-008), ul. Rynek Główny 15, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000300222, posiadająca numer NIP: 6762369528 oraz REGON: 120641766, o wysokości kapitału zakładowego 2 879 401,00 zł – wpłacony w całości;

– zwanych dalej łącznie „Administratorami”, a każdy z osobna „Administratorem”

2. Autorem treści oraz utworów graficznych zawartych na witrynach jest:

1) w zakresie Tenisa i Piłki nożnej CRACOVIA PARK INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-062), al. 3 Maja 55, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558129, posiadająca numer NIP: 6772389113 oraz numer REGON: 361526797, o wysokości kapitału zakładowego 50 000,00 zł;

2) w zakresie Fitness i Kids BONUS MANAGEMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-008), ul. Rynek Główny 15, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000300222, posiadająca numer NIP: 6762369528 oraz REGON: 120641766, o wysokości kapitału zakładowego 2 879 401,00 zł – wpłacony w całości;

– zwanych dalej łącznie „Administratorami”, a każdy z osobna „Administratorem”

3. Witryny wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 ze. zm.) i Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 ze. zm.)

4. Autorzy zamieszczanych utworów graficznych oraz treści nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez ich pisemnej zgody.

5. W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem grafik i treści miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), zarówno Właściciele strony jak i jej autorzy grafik będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.

6. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na witrynach internetowych, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Właścicieli strony.

7. Właściciele strony jak i jej autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystania treści znajdujących się na witrynach.

8. Witryny internetowe wykorzystują ciasteczka „Cookies”, które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony. Ciasteczka nie zbierają żadnych danych osobowych. Zbierane dane jak np. rodzaj przeglądarki użytkownika, czas spędzony na stronie itd. są wykorzystywane przy analizie statystyk poszczególnych witryn.

9. Oferta handlowa przedstawiona na witrynach nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Każda strona ma charakter wyłącznie informacyjny.

10. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym polityce prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

II. Ochrona Danych Osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane przez

1)CRACOVIA PARK INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-062), al. 3 Maja 55, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla  Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558129, posiadająca numer NIP: 6772389113 oraz numer REGON: 361526797, o wysokości kapitału zakładowego 50 000,00 zł – w zakresie Tenisa i Piłki nożnej;

2) BONUS MANAGEMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-008), ul. Rynek Główny 15, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla  Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000300222, posiadająca numer NIP: 6762369528 oraz REGON: 120641766, o wysokości kapitału zakładowego 2 879 401,00 zł – wpłacony w całości, w zakresie Fitness i Kids,

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych osób fizycznych.

2. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych Administratorów, obejmujące m.in.: takie informacje jak: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e -mail, wiek, adres www oraz nazwę firmy,  służą tylko do identyfikacji Klienta, nawiązania z nimi kontaktu handlowego, przekazania Klientowi darmowych materiałów przygotowanych przez Administratorów, przekazania wyceny usług realizowanych przez Administratorów, prowadzenia negocjacji handlowych z Klientem i ewentualnie podpisania i realizacji umowy. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, to przekazane przez niego dane osobowe, będą wykorzystywane przez Administratorów w celach marketingowych własnych produktów i usług lub marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz dla celów monitorowania ruchu na stronie internetowej Administratorów (profilowanie).

3. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych, będą przetwarzane przez Administratorów przez czas niezbędny do przekazania Klientom darmowych materiałów czy wyceny usług Administratorów, przez czas trwania negocjacji  handlowych zmierzających do podpisania umowy (nie dłużej jednak niż przez rok od dnia otrzymania przez Klienta oferty handlowej), a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Administratorzy jest obowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży. 

4. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych Administratorów są przetwarzane na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przedstawienia oferty, negocjacji handlowych czy też zawarcia umowy, jak również jej dalszej realizacji i wykonania.

6. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Klientów Administratora  cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres  e-mail: administrator.danych@blonia-sport.pl, stosownego oświadczenia, którego przykład przedstawiamy poniżej:

„Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez Cracovia Park Investment spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i Bonus Management spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytowo-akcyjną moich danych osobowych”.

8. Kategoriami odbiorców, którym dane osobowe Klientów Administratorów mogą zostać ujawnione są: pracownicy, współpracownicy Administratora, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów, portale rezerwacyjne. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez Administratora w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

9. Administratorzy nie przekazują i nie będzie przekazywali Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

10. Administratorzy przetwarzają dane osobowe Klientów za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). Administrator przetwarza dane osobowe swoich Klientów poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dno wniesienia sprzeciwu od przetwarzania swoich danych przez Administratora. Sprzeciw powinien być wniesiony na adres mailowy administrator.danych@blonia-sport.pl lub na adres: al. 3 Maja 55, 30-062 Kraków.

13. Gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie przez Administratora jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administratorzy bez zbędnej zwłoki w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, Administratorzy dołączą wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administratorzy bez zbędnej zwłoki zawiadamiają osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

III. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (CRACOVIA PARK INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub/i BONUS MANAGEMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna)

Administratorzy przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzegają następujących zasad:

1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych, wedle której dane są przetwarzane przez Administratorów zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.

2. Ograniczenie celu przetwarzania danych – dane są zbierane przez Administratorów  w sposób zgodny z celami ich przetwarzania. Dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane przez Administratorów za niezgodne z pierwotnymi celami.

3. Minimalizacja ilości przetwarzania danych – Administratorzy przetwarzają taką ilość danych, która jest adekwatna, stosowna oraz ograniczona do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

4. Prawidłowość przetwarzanych danych- Administratorzy przetwarzają tylko dane prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Administratorzy podejmują wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.

5. Ograniczenie czasookresu i celów, dla których dane mogą być przechowywane – Administratorzy przechowują dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Administratorzy mogą przechowywać dane osobowe przez okres dłuższy, o ile będą one przechowywane do celów statystycznych. Administratorzy wdrożą jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane te dotyczą.

6. Zapewnienie przetwarzania danych w sposób integralny i poufny – przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

7. Zasada rozliczalności – Administratorzy są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich wymienionych w punktach 1 – 6 zasad przetwarzania danych osobowych i jest w stanie wykazać ich przestrzeganie. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez niego danych osobowych, a to wedle zasad wymienionych powyżej.

IV. Obowiązki informacyjne Administratora danych osobowych

W zależności czy Administratorzy zbierają dane od osoby, której dane dotyczą, czy w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych nakłada na Administratora osobne wymogi informacyjne.

Obowiązki informacyjne Administratorów danych osobowych wspólne zarówno dla sytuacji, gdy dane zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, jak i  w sposób pośredni:

1.Obowiązek podania tożsamości administratora, danych kontaktowych oraz tożsamości i danych kontaktowych przedstawiciela administratora.

2. Obowiązek podania danych kontaktowych inspektora ochrony danych (jeżeli takowy został ustanowiony).

3. Obowiązek wskazania celów przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawnej przetwarzania.

4. Obowiązek podania informacji o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, którym dane będą przekazywane.

5. Obowiązek informowania o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, gdy takowa sytuacja zachodzi.

6. Obowiązek wskazania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, wskazanie kryteriów ustalania tego okresu.

7. Obowiązek podania informacji o uprawnieniach osób, których dane dotyczą.

8. Obowiązek podania informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (podaje się  pełną nazwę tego organu oraz jego adres).

9. Obowiązek informowania osoby, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

10. Obowiązek poinformowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

11. Obowiązek informowania o nowym celu przetwarzania danych, niż ten, który został wskazany w pierwotnej informacji:

Obowiązki informacyjne administratorów, gdy dane nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą (tj. w sposób pośredni)

Administratorzy w takim przypadku muszą dodatkowo poinformować osobę, której dane dotyczą, o:

a) kategoriach odnośnych danych osobowych, które są przetwarzane – a więc rodzaju przetwarzanych danych, np. imię, nazwisko, adres, data urodzenia itp.

b) źródle pochodzenia danych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.

Zwolnienie administratorów, którzy pozyskali dane w sposób pośredni, z obowiązku informacyjnego:

Administratorzy, którzy pozyskali dane w sposób pośredni, nie są obowiązani do wypełnienia obowiązku informacyjnego, gdy – i w zakresie, w jakim:

a) osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami;

b) udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku; w szczególności w przypadku przetwarzania danych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;

c) pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą; lub

d) dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.

V. Obowiązek przejrzystej komunikacji Administratorów z osobą, której dane dotyczą (art. 12 RODO):

1.Administratorzy w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem – w szczególności gdy informacje są kierowane do dziecka – udziela osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, oraz prowadzi z nią wszelką komunikację na mocy art. 15-22 i 34 RODO. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli Administratorzy mają uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, o którym mowa w art. 15-21 RODO, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

VI. Terminy spełnienia obowiązków informacyjnych przez Administratorów

1.W przypadku pozyskania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, wszelkie wskazane wyżej informacje powinny być tej osobie przekazane podczas pozyskiwania danych.

2. W przypadku, gdy administrator pozyskuje dane w sposób pośredni, spełnia swój obowiązek informacyjny w następujących terminach:

a) w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych;

b) jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą; lub

c) jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.

VII.     Obowiązki Administratora Danych Osobowych przy przetwarzaniu danych osobowych

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są raz na pół roku poddawane przeglądom i uaktualniane.

Obowiązkami CRACOVIA PRAK INVESTMENT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz BONUS MANAGEMENT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej jako administratorów danych osobowych wynikającymi wprost z RODO są w szczególności:

1.Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych – Administratorzy, w celu realizacji tego obowiązku, wdrożyli odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by w jak najwyższy sposób chronić prawa osób, których dane dotyczą.

2. Powierzenie danych do przetwarzania na podstawie pisemnej umowy –Administratorzy korzystają wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą podmiot przetwarzający i Administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora.

3. Rejestrowanie czynności przetwarzania.

Administrator obowiązany jest do prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

Rejestr czynności przetwarzania prowadzony jest przez Administratora w formie elektronicznej i jest na bieżąco aktualizowany.

Administrator udostępnia rejestr na żądanie organu nadzorczego.

4. Bezpieczeństwo przetwarzania.

CRACOVIA PRAK INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz BONUS MANAGEMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna wdrożyły i stosują następujące środki techniczne i organizacyjne, aby zminimalizować ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych:

a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;

b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, Administratorzy uwzględniają w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

5. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu.

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administratorzy bez zbędnej zwłoki w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, Administrator dołącza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.

Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

6. Przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych.

Jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administratorzy przed rozpoczęciem przetwarzania obowiązani są dokonać oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.

7. Przeprowadzanie uprzednich konsultacji.

Jeżeli ocena skutków dla ochrony danych, wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby Administratorzy nie zastosowali środków w celu zminimalizowania tego ryzyka, to przed rozpoczęciem przetwarzania Administratorzy będą konsultować się w sprawie możliwości i sposobów przetwarzania z organem nadzorczym.

VIII. Przetwarzanie danych osób niepełnoletnich

Z założenia wszelkie działania CRACOVIA PRAK INVESTMENT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz BONUS MANAGEMENT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na stronach serwisów należących do Administratorów prosimy o skontaktowanie się z Administratorami w celu usunięcia tych danych z bazy, bądź wycofanie zgody poprzez wysłanie stosownego e -maila na adres: administrator.danych@blonia-sport.pl .

IX. Prawa użytkowników stron internetowych należących do CRACOVIA PRAK INVESTMENT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz BONUS MANAGEMENT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej

Osoba, której dane dotyczą:

a) jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji (Artykuł 15 RODO),

b) ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe (Artykuł 16 RODO),

c) ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w wyszczególnionych okolicznościach (Artykuł 17 RODO),

d) ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w wyszczególnionych przypadkach (Artykuł 18 RODO),

e) ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczył Administrator, oraz

f) ma prawo, w wymienionych przypadkach, przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane (Artykuł 20 RODO),

g) ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych (Artykuł 21 RODO ),

h) ma prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym profilowaniu (Artykuł 22 RODO).

Administrator danych osobowych umożliwia osobie, której dane dotyczą wymienionych wyżej uprawnień na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych.

X. Zmiana polityki prywatności 

CRACOVIA PRAK INVESTMENT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz BONUS MANAGEMENT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej zastrzegają sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności i regulaminu poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e -mail: administrator.danych@blonia-sport.pl  lub pod numerem telefonu: 728 871 400.

GDZIE JESTEŚMY

Drogi użytkowniku / użytkowniczko, przechodząc dalej lub klikając przycisk "AKCEPTUJ" wyrażasz zgodę na zapisy naszej Polityki Prywatności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności.