Godziny otwarcia: Pon. – Nd. 07:00 – 23:00

REGULAMIN KORTÓW BADMINTONOWYCH/TENISOWYCH BŁONIA SPORT

§1. Postanowienia ogólne.

  1. Kortami badmintonowymi oraz kortami tenisowymi wraz z przynależnymi do nich szatniami położonymi w Krakowie, przy al. 3 Maja 57 (zwanymi dalej łącznie „kortami”) stanowiącymi część obiektu sportowego Błonia Sport (zwanym dalej „Obiektem”) zarządza CRACOVIA PARK INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, (30-062), al. 3 Maja 55, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558129, posiadająca numer NIP: 6772389113 oraz numer REGON: 361526797, o wysokości kapitału zakładowego 50 000,00 zł, zwaną dalej „Administratorem”.
  2. Administrator zapewnia obsługę kortów w zakresie technicznym, administracyjnym, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń kortów oraz pobiera opłaty za korzystanie z kortów, zawiera umowy o jakich mowa w mniejszym Regulaminie m.in. stałego wstępu, których przedmiotem jest
    zapewnienie stałego wejścia na wybrany kort na cały sezon oraz umowy szkolenia grupowego w ramach Akademii Tenisa/Badmintona Błonia Sport jak również prowadzi harmonogram rezerwacji jednorazowych wejść na kort, ustala regulaminy obowiązujące w Obiekcie w zakresie kortów i ich obsługi, szkoleń indywidualnych, reguluje ruch na kortach.
  3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów oraz zasady postępowania na ich terenie.
  4. Warunkiem przebywania na terenie kortów jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie zawartych w nich postanowień. Jednocześnie każdy Użytkownik ma obowiązek przestrzegać regulaminu i instrukcji korzystania z konkretnych urządzeń znajdujących się na terenie kortów.
  5. Korty czynne są codziennie, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7:00 do 23:00.
  6. Z kortów mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie posiadają przeciwwskazań do uprawiania sportu, w szczególności tenisa/badmintona. Jednocześnie Użytkownik kortów oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawniania sportu, w szczególności tenisa/badmintona. Administrator nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uprawiania sportu wbrew zaleceniom zdrowotnym lub lekarskim. W przypadku niepewności co do możliwości gry w badmintona/tenisa, Użytkownik powinien skonsultować się z lekarzem specjalistą.
  7. Użytkownicy mają obowiązek postępować zgodnie ze wskazówkami i uwagami trenerów oraz Personelu Administratora.
  8. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
    a. Użytkownikach kortów – należy przez to rozumieć wszelkie podmioty korzystające z kortów
    prowadzonych przez Administratora tj. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki
    organizacyjne oraz każde inne podmioty
  9. Na terenie Obiektu jedynymi uprawnionymi do prowadzenia jakichkolwiek zajęć, szkoleń w zakresie tenisa są trenerzy których łączy z Administratorem umowa bądź porozumienie w tym zakresie. Użytkownik chcący korzystać z usług trenera na terenie Obiektu uprawniony jest do wyboru osoby trenera jedynie spośród trenerów o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

§2. Zasady korzystania z kortów.

  1. Administrator udziela Użytkownikom zgody na rozpoczęcie gry na korcie tj. wyłącznie Administrator jest uprawniony do włączenia oświetlenia na kortach na których ma odbywać się gra oraz do wyłączenia oświetlenia po upływie wykupionego czasu gry lub z innego powodu określonego Regulaminem.
  2. Użytkownicy kortów zobowiązani są do: 1) gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym przeznaczonym do gry w badmintona/tenisa oraz czystym obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla nawierzchni kortu, obuwie non-marking nie pozostawiające śladów na korcie; 2) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych Administratora, w tym jego personelu; 3) zachowania czystości i porządku na korcie oraz w jego otoczeniu; 4) niezakłócania gry innym Użytkownikom kortów; 5) niezwłocznego opuszczenia kortu po wykorzystaniu zarezerwowanego czasu gry; 6) przestrzegania przepisów porządkowych i przeciwpożarowych; 7) bezzwłocznego informowania Administratora o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych zauważonych nieprawidłowościach; 8) posiadania opaski dostępowej podczas korzystania z kortów; 9) posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  3. Użytkownikom kortów zabrania się: 1) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia kortów jak i całego obiektu Błonia Sport; 2) wnoszenia i spożywania na terenie kortów innych napojów niż woda; 3) rzucania rakietami w podłoże kortów; 4) hałaśliwego zachowania (m.in. krzyków, gwizdów); 5) wnoszenia i spożywania na terenie kortów jak i na terenie całego Obiektu napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu jak i innych używek tytoniowych (np. e-papierosów); 6) wnoszenia, zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających; 7) przebywania na terenie Obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych; 8) wchodzenia i przebywania na terenie Obiektu ze zwierzętami; 9) używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznanych za obelżywe; 10) wynoszenia sprzętów udostępnianych przez Obiekt; 11) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych.
  4. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkowników zapisów pkt. 2 ppkt. 1-7 oraz pkt. 3 niniejszego paragrafu, Administrator może wyprosić z kortów Użytkownika wraz z jego osobą towarzyszącą (w tym celu może wyłączyć światło na korcie) lub może odmówić wejścia na teren kortów. Na Użytkowników, którzy nie przestrzegają postanowień Regulaminu w zakresie utrzymania czystości lub „zasiatkowania” kortu lub przekraczają opłacony czas korzystania z kortów Administrator dodatkowo nałoży karę w wysokości 40,00 zł brutto, płatną w Recepcji Administratora przy wyjściu z kortu przez Użytkownika. Niezależnie od możliwości wyproszenia z kortów, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej, Administrator może nałożyć na Użytkownika karę w wysokości 500,00 zł brutto za rzucanie rakietami w podłoże kortów, a także za kierowanie piłek/lotek w urządzenia i wyposażenie tych kortów (pkt 3 ppkt 3-4 Regulaminu), płatną w Recepcji przy wyjściu z kortów po zakończonej grze.
  5. Z kortów nie mogą korzystać Użytkownicy, których stan zdrowia nie pozwala na wysiłek fizyczny związany z grą w badmintona/tenisa. W razie wątpliwości co do możliwości gry w badmintona/tenisa Użytkownik powinien zasięgnąć opinii lekarskiej. 
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy i pogorszenia stanu zdrowia z powodu stosowania nadmiernego obciążenia w trakcie korzystania z kortów.
  7. Wszystkie rezerwacje dokonywane są na pełną godzinę zegarową (60min.) lub jej wielokrotność. W przypadku rezerwacji jednorazowych, Użytkownik może dokonać rezerwacji kortu na 30 minut lub wielokrotność 30 minut, co nie dotyczy Użytkowników korzystających z karty MultiSport lub innej karty respektowanej przez Administratora.
  8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników za dostępność kortów w razie ich wcześniejszej rezerwacji przez innych Użytkowników.
  9. Każdy Użytkownik kortów przed rozpoczęciem gry zobowiązany jest zgłosić się w Recepcji Obiektu, w celu zaprogramowania opaski i odnotowania wejścia na kort. Na kortach nie mogą przebywać osoby, które wcześniej nie zaprogramowały opaski oraz nie zgłosiły swojego wejścia.
  10. Na kortach mogą przebywać wyłącznie Użytkownicy grający lub odbywający zajęcia z tenisa ziemnego/badmintona: maksymalnie 16 osób dorosłych na 4 kortach badmintonowych równocześnie, lub 32 dzieci na 4 kortach badmintonowych jednocześnie. Zabrania się przebywania na kortach innych osób, którzy nie grają i nie uczestniczą w zajęciach, w tym stanowią publiczność z zastrzeżeniem punktów od 11 do 14 niniejszego paragrafu.
  11. Na kortach mogą przebywać osoby stanowiące publiczność, jednakże osoby te zobowiązane są do uprzedniego wpisania wejścia i wyjścia za okazaniem dowodu osobistego (w celu potwierdzenia tożsamości), do Rejestru wejść i wyjść, znajdującego się na Recepcji Obiektu oraz pobrania identyfikatora „Błonia – Gość” za kaucją w wysokości 25,00 zł brutto, płatną gotówką w kasie Administratora. Pobrana kaucja podlega zwrotowi przy oddaniu identyfikatora i wpisaniu wyjścia w Rejestrze wejść i wyjść znajdującego się na Recepcji Obiektu. W przypadku braku zwrotu identyfikatora w dniu jego wydania, pobrana kaucja nie podlega zwrotowi. Dowód osobisty nie podlega kopiowaniu, skanowaniu lub innym czynnością mającym na celu jakiekolwiek utrwalenie jego treści, jego okazanie służy jedynie potwierdzeniu tożsamości osoby, która wchodzi na kort jako publiczność.
  12. Maksymalna ilość osób stanowiących publiczność i mogących przebywać jednocześnie na wszystkich kortach badmintonowych/tenisowych wynosi łącznie 12 osób, nie więcej niż 3 osoby publiczności na jeden kort.
  13. Każda z osób stanowiących publiczność zobowiązana jest do zmiany obuwia na takie, które nie posiada bieżnika na podeszwie oraz nie posiada żadnych obcasów. Administrator nie udostępnia szatni czy szafek na buty dla osób stanowiących publiczność. Zabronione jest pozostawianie butów czy innych rzeczy przy Recepcji lub w innym miejscu Obiektu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez osoby stanowiące publiczność.  
  14. Osoby stanowiące publiczność mogą przebywać na kortach wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu (tj. dla kortów badmintonowych siedziska i przestrzeń poza matą natomiast dla kortów tenisowych wyłącznie w korytarzu zielonym) oraz winny zachowywać się w sposób nieutrudniający prowadzenia gry przez Użytkowników kortów a także zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, w tym również zaleceń Personelu Administratora. Administrator może odmówić wstępu na teren kortów osobom stanowiącym publiczność, które nie stosują się do wyżej wskazanych postanowień Regulaminu lub może wyprosić taką osobę z terenu kortów .
  15. Użytkownicy nieposiadający opaski dostępowej na ręce, a przebywający na korcie będą wypraszani z jego terenu. Personel Administratora może poprosić o okazanie opaski dostępowej, jeśli Użytkownik nie będzie jej posiadał na ręce.
  16. Temperatura na kortach Administratora nie będzie niższa niż 10 stopni Celsjusza mierzona na wysokości 150 centymetrów, bezpośrednio na środku kortu , na którym Użytkownik odbywa grę lub którego obejmuje rezerwacja. Jeśli temperatura spadnie poniżej tej wartości Użytkownikowi przysługuje rezygnacja z odbywania wejścia na kort w tym dniu oraz zwrot poniesionej opłaty za tę godzinę, w której pomiar wykazał temperaturę niższą niż 10 stopni Celsjusza. Pomiar przeprowadzony jest przez Personel Administratora na żądanie Klienta.
  17. W przypadku organizowania przez Administratora turniejów, zostanie ustalony odrębny regulamin określający zasady jego organizacji, uczestnictwa, kwalifikacji, w tym przebywania na terenie kortów innych osób, niż te które uczestniczą w turnieju.

§3. Opłaty za korzystanie z kortów

  1. Wejście na kort odbywa się na podstawie jednorazowej opłaty uiszczanej w kasie Administratora, opłaty uiszczanej na podstawie umowy stałego wejścia na korty bądź na podstawie odrębnej umowy zawartej z Administratorem.

  2. Wysokość opłat za korzystanie z kortów zamieszczona jest bądź w cenniku opłat dostępnym u Administratora oraz na stronie internetowej Administratora www.bloniasport.pl bądź ustalana jest indywidualnie z Administratorem na podstawie odrębnej umowy.

  3. Opłaty jednorazowe za wejście na kort jednorazowo należy uiści w całości przed wejściem na kort w kasie Administratora. Administrator respektuje Karty MultiSport i wynikające z nich przywileje w zakresie obniżenia opłaty za jednorazowe wejście na kort określone w cenniku opłat dostępnym u Administratora.

  4. Opłaty za korzystanie z kortów objętych rezerwacją stałą na dany sezon dokonuje się zgodnie z zapisami odrębnych Umów.

  5. Opłacony czas korzystania z kortu obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry (55 minut opłaconego czasu korzystania z kortów lub odpowiednio 25 minut opłaconego czasu korzystania z kortów) uprzątnięcie kortu z pozostałości po lotkach i innych akcesoriów przez Użytkownika po skończonej grze / „zasiatkowanie” kortu, posprzątanie piłek i innych akcesoriów (5 minut opłaconego czasu korzystania z kortów), zejście z kortu chyba, że inaczej zostało ustalone z Administratorem. Każdy Użytkownik powinien stawić się w Recepcji obiektu na minimum 10 minut przed opłaconym czasem, w celu przygotowania się do wejścia na kort. W przypadku późniejszego stawienia się, czas przygotowania do wejścia na kort zostaje wliczony w opłacony czas korzystania z kortu .

  6. Użytkownik kortów opłaca czas wejścia, który nie może wynosić mniej niż 60 minut, a w przypadku dłuższego czasu wejścia musi on stanowić wielokrotność 60 minut. W przypadku jednorazowych rezerwacji kortów , Użytkownik może opłacić czas wejścia, który nie może wynosić mniej niż 30 minut, a w przypadku dłuższego czasu wejścia musi on stanowić wielokrotność 30 minut, co nie dotyczy Użytkowników korzystających z karty MultiSport lub innej karty respektowanej przez Administratora. Każdy opłacony czas rozpoczyna się pełną godziną zegarową lub w połowie godziny zegarowej w przypadku wejść jednorazowych niedotyczących karty MultiSport lub innej karty respektowanej przez
    Administratora, chyba, że inaczej zostało ustalone z Administratorem

  7. Administrator wyłącza światło na korcie, na którym upłynął opłacony przez Użytkownika czas.

  8. Użytkownik będący instruktorem – trenerem, organizuje na korcie zajęcia w ramach prowadzonej przez siebie działalności i na własną odpowiedzialność. Taki Instruktor – trener ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach oraz zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie opieki medycznej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom w trakcie zajęć odbywanych pod pieczą Instruktora – trenera.

§4. Jednorazowa rezerwacja kortów

  1. Jednorazowa rezerwacja kortów uprawnia do jednorazowego wejścia i korzystania z kortu i jego infrastruktury w wybranym przez Użytkownika terminie i godzinie w miarę dostępności miejsca a rezerwacji Użytkownicy mogą dokonywać osobiście na terenie kortów w Recepcji Administratora, online za pomocą strony internetowej www.bloniasport.pl (lub portalu Twój Tenis www.twojtenis.pl – w zakresie kortów tenisowych), bądź telefonicznie 728-871-400, w godzinach otwarcia kortów. Po dokonaniu rezerwacji przez Użytkownika potwierdzonej przez Administratora, Administrator w wyznaczonym terminie udostępnia korty będące przedmiotem rezerwacji.

  2. Rezerwacji można dokonywać z maksymalnie 7 dniowym wyprzedzeniem przed terminem korzystania z kortów.

  3. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów przez kontakt z Administratorem telefonicznie na numer 728-871-400, bądź droga e-mail: kontakt@blonia-sport.pl (lub przez portal Twój Tenis www.twojtenis – w zakresie kortów tenisowych).

  4. Użytkownikowi przysługuje możliwość przeniesienia rezerwacji jednorazowej na inny termin, w miarę dostępności kortów. Użytkownik powinien powiadomić Administratora o tych okolicznościach nie później niż na 48 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów. Przeniesienie rezerwacji na inny termin godzinowo nieodpowiadający pierwotnej rezerwacji może wiązać się z naliczeniem opłaty uzupełniającej lub obniżeniem opłaty do kwoty za godzinę zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

  5. Za jednorazowe rezerwacje, które nie zostały wykorzystane i odwołane zgodnie z pkt. 3 i 4 Regulaminu, Administrator nalicza opłatę, jak za korzystanie z kortów. W przypadku zapłacenia opłaty za korzystanie z kortów podczas dokonanej jednorazowej rezerwacji oraz niewykorzystania i nieodwołania tej rezerwacji, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. Administrator poinformuje Użytkownika o pomniejszeniu stanu konta Użytkownika przez zaliczenie kwoty za niewykorzystane i nieodwołane rezerwacje, drogą mailową na adres wskazany przez Użytkownika.

  6. Osoby nieregulujące naliczonych opłat zgodnie z pkt. 5 Regulaminu, za zarezerwowane a nieodwołane godziny nie mogą korzystać z kortów oraz dokonywać kolejnych rezerwacji jednorazowych do czasu uregulowania zaległych płatności.

  7. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 24 godziny przed ustalonym terminem rezerwacji, wynikającej z nieprzewidzianych, nadzwyczajnych zdarzeń Użytkownik w terminie 3 dni od dnia odwołanej rezerwacji może zwrócić się do Administratora z wnioskiem kierowanym pod adres e:mail:kontakt@blonia-sport.pl, o przeniesienie rezerwacji jednorazowej na inny termin. Administrator rozpatrzy złożony przez Użytkownika wniosek indywidualnie, w zależności od zaistniałych okoliczności, wyrażając zgodę na przeniesienie rezerwacji lub odmawiając zgody, kierując odpowiedź w tym zakresie na adres e-mail Użytkownika. W przypadku wyrażenia przez Administratora zgody na przeniesienie terminu Administrator w odpowiedzi wskaże Użytkownikowi możliwe terminy dla przeniesienia rezerwacji, jednocześnie Administrator zastrzega, że przeniesienie rezerwacji na inny termin godzinowo nieodpowiadający pierwotnej rezerwacji może wiązać się z naliczeniem opłaty uzupełniającej lub obniżeniem opłaty do kwoty za godzinę zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

  8. Administrator jest uprawniony do wpuszczenia na kort innej osoby, jeśli Użytkownik, który dokonał rezerwacji nie stawił się na korcie na 10 minut przed zarezerwowaną godziną oraz nie powiadomił Administratora o możliwym spóźnieniu. W takim przypadku uiszczona opłata za grę podlega zwrotowi
    (w przypadku Użytkowników dokonujących opłaty przy dokonaniu rezerwacji) lub opłata nie zostaje naliczona (w przypadku Użytkowników, którzy nie dokonali płatności opłaty przy rezerwacji).

  9. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli taka konieczność uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów, stanem wywołanym siłą wyższą lub innymi okolicznościami, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, bez prawa dochodzenia przez Użytkownika jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. W takim przypadku Administrator zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi innego terminu lub Administrator zwróci Użytkownikowi opłatę, jeśli została już dokonana, za okres odwołanej rezerwacji.

  10. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów lub innych wydarzeń organizowanych na ternie kortów. W takim przypadku Administrator zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi innego terminu lub Administrator zwróci Użytkownikowi opłatę, jeśli została już dokonana za okres odwołanej rezerwacji.

  11. Użytkownik kortu dokonujący rezerwacji jak również Użytkownik kortu będący osobą towarzyszącą po przybyciu na teren Obiektu zobowiązani są zgłosić się do recepcji Administratora w celu odebrania opasek dostępowych do szafek w szatni i ich zaprogramowania.

  12. Każdy Użytkownik kortu może dokonać zakupu opaski w cenie 25,00 zł brutto lub może pobrać opaskę za kaucją wynoszącą 25,00 zł brutto, płatną gotówką w Recepcji Administratora. Pobrana kaucja podlega zwrotowi przy oddaniu opaski w Recepcji Administratora. Opaskę można zwrócić wyłącznie w miesiącu kalendarzowym, w którym została ona wydana. Po przekroczeniu tego terminu, kaucja nie podlega zwrotowi.

  13. Opaska dostępowa zostaje przypisana przez Administratora do każdego Użytkownika indywidualnie. Przy użyciu opaski Użytkownicy kortów przypisują do siebie szafki oraz je nimi otwierają. Użytkownicy kortów są zobowiązani do używania opasek w sposób do tego przeznaczony – należy umieścić je na nadgarstku ręki, w taki sposób aby nie mogły się zsunąć. Użytkownicy kortów są odpowiedzialni za zgubienie, utratę, niezwrócenie, zniszczenie lub uszkodzenie opasek. Zabronione jest oddawanie opaski dostępowej innemu Użytkownikowi, do którego opaska nie została przypisana. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za używanie opaski dostępowej przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem.

  14. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zwrócić opaskę dostępową po zakończeniu gry, w Recepcji Administratora, jeśli nie dokonał jej zakupu. Administrator dokonuje przyjęcia opaski oraz zwalnia jej przypisanie, w tym zwraca pobraną kaucję. W przypadku niezwrócenia przez Użytkownika opaski dostępowej w miesiącu kalendarzowym, w którym opaska została wydana, opaska zostaje
    dezaktywowana przez Administratora, a Użytkownik zostaje obciążony kwotą pobranej kaucji, o której mowa w pkt.11 niniejszego paragrafu.

  15. W przypadku zgubienia, utraty, niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia opaski dostępowej, Użytkownik zostanie obciążony kwotą kaucji o której mowa w pkt. 11 niniejszego paragrafu.

  16. Administrator w zakresie jednorazowych rezerwacji kortów respektuje kraty MultiSport. Użytkownik posiadający kartę MultiSport może korzystać z kortów na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem wydającego kartę MultiSport.

§5. Szkolenie indywidualne

  1. Szkolenie indywidualne rozumiane jest jako nauka bądź doskonalenie gry w tenisa ziemnego/badmintona. Czas trwania jednych zajęć szkoleniowych wynosi 60 minut, w to wliczony jest czas na rozgrzewkę oraz czynności po zakończonej grze, wynikające z zasad gry na kortach takie jak zasiatkowanie kortów, zebranie sprzętu sportowego.

  2. Uczestnik szkolenia/opiekun prawny małoletniego uczestnika szkolenia wyraża zgodę na zamieszczanie w serwisach internetowych lub w innych materiałach promocyjnych zdjęć/video z jego udziałem wykonanych na zajęciach szkoleniowych.

  3. Uczestnik szkolenia dokonuje płatności opłaty za zajęcia każdorazowo przed terminem rozpoczęcia
    zajęć. Na opłatę za zajęcia składa się opłata za kort oraz za usługę instruktorską.

  4. Odwołanie zajęć przez uczestnika powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ich ustalonym terminem poprzez kontakt z Administratorem telefonicznie na numer 728-871-400, bądź droga e- mail: kontakt@blonia-sport.pl (lub przez portal Twój Tenis www.twojtenis – w zakresie tenisa).

     

  5. Uczestnik w przypadku nie odwołania zajęć w sposób wskazany w pkt 4 powyżej zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zajęcia w pełnej wysokości. Osoby nieregulujące naliczonych opłat za zarezerwowane a nieodwołane zajęcia nie mogą dokonywać kolejnych rezerwacji zajęć do czasu uregulowania zaległych płatności.

  6. W miarę dostępności instruktora oraz kortów Użytkownikowi przysługuje możliwość przeniesienia terminu zajęć na inny dostępny termin. Użytkownik powinien powiadomić Administratora o chęci zmiany terminu zajęć nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem zajęć.

  7. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania terminu zajęć szkoleniowych w każdym czasie, jeśli taka konieczność uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów, stanem wywołanym siłą wyższą lub innymi okolicznościami, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, bez prawa dochodzenia przez uczestnika jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. W takim przypadku Administrator zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi innego możliwego terminu zajęć.

  8. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów lub innych wydarzeń organizowanych na ternie kortów. W takim przypadku Administrator zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi innego możliwego terminu.

  9. Użytkownik po przybyciu na teren Obiektu zobowiązany jest zgłosić się do recepcji Administratora w celu odebrania opaski dostępowych do szafek w szatni i ich zaprogramowania.

  10. Każdy Użytkownik może dokonać zakupu opaski w cenie 25,00 zł brutto lub może pobrać opaskę za kaucją wynoszącą 25,00 zł brutto, płatną gotówką w Recepcji Administratora. Pobrana kaucja podlega zwrotowi przy oddaniu opaski w Recepcji Administratora. Opaskę można zwrócić wyłącznie w miesiącu kalendarzowym, w którym została ona wydana. Po przekroczeniu tego terminu, kaucja nie podlega zwrotowi.

  11. Opaska dostępowa zostaje przypisana przez Administratora do każdego Użytkownika indywidualnie. Przy użyciu opaski Użytkownicy przypisują do siebie szafki oraz je nimi otwierają. Użytkownicy są zobowiązani do używania opasek w sposób do tego przeznaczony – należy umieścić je na nadgarstku ręki, w taki sposób aby nie mogły się zsunąć. Zabronione jest oddawanie opaski dostępowej innemu Użytkownikowi, do którego opaska nie została przypisana. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za używanie opaski dostępowej przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem.

  12. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zwrócić opaskę dostępową po zakończeniu zajęć w Recepcji Administratora, jeśli nie dokonał jej zakupu. Administrator dokonuje przyjęcia opaski oraz zwalnia jej przypisanie, w tym zwraca pobraną kaucję.

  13. Użytkownicy są odpowiedzialni za zgubienie, utratę, niezwrócenie, zniszczenie lub uszkodzenie opasek. W przypadku zgubienia, utraty, niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia opaski Użytkownik zostanie obciążony kwotą kaucji o której mowa w pkt. 10 niniejszego paragrafu.

§6. Stałe wejście na sezon

  1. Stałe wejście na sezon, gwarantuje korzystanie w całym sezonie z określonego kortu i jego infrastruktury w określonym dniu tygodnia i określonych godzinach, dokonuje się przez zawarcie odrębnej umowy z Administratorem.

  2. Zapisy na stałe wejście na sezon odbywać się będą na miesiąc na przód przed rozpoczęciem każdego sezonu.

  3. Użytkownik kortu posiadający stałe wejście na sezon przy pierwszej wizycie zobowiązany jest zgłosić się do recepcji Administratora w celu dokonania zakupu opaski dostępowej do szafki w szatni, której koszt wynosi 25,00 zł brutto.

  4. Opaska dostępowa zostaje przypisana przez Administratora do każdego Użytkownika indywidualnie na cały sezon, na który Użytkownik posiada stałe wejście. Przy użyciu opaski Użytkownicy kortów przypisują do siebie szafki oraz je nimi otwierają. Użytkownicy kortów są zobowiązani do używania opasek w sposób do tego przeznaczony – należy umieścić je na nadgarstku ręki, w taki sposób aby nie mogły się zsunąć. Użytkownicy kortów są odpowiedzialni za zgubienie, utratę, niezwrócenie, zniszczenie lub uszkodzenie opasek. Zabronione jest oddawanie opaski dostępowej innemu Użytkownikowi, do którego opaska nie została przypisana. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za używanie opaski dostępowej przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem.

  5. Użytkownicy będący osobami towarzyszącymi Użytkowników posiadających zawartą umowę z Administratorem, każdorazowo po przyjściu do obiektu zobowiązani są zgłosić się w Recepcji Obiektu. W Recepcji Administratora wydawane są opaski dostępowe poprzez ich zakup przez Użytkownika w cenie 25,00 zł brutto lub otrzymania jej za kaucją wynoszącą 25,00 zł brutto. Przy wydaniu opaski, Administratorowi należy podać numer umowy zawartej z Użytkownikiem, który posiada stałe wejście na sezon.

  6. Użytkownicy będący osobami towarzyszącymi zobowiązani są zwracać opaski dostępowe po każdej grze w Recepcji Administratora, chyba że dokonali jej zakupu. Administrator dokonuje przyjęcia opaski oraz zwalnia jej przypisanie, w tym zwraca pobraną kaucję Użytkownikowi będącemu osobą towarzyszącą. W przypadku niezwrócenia przez tego Użytkownika opaski dostępowej w miesiącu
    kalendarzowym, w którym opaska została wydana, opaska zostaje dezaktywowana przez Administratora, a Użytkownik ten zostaje obciążony kwotą pobranej kaucji, o której mowa w pkt.5 niniejszego paragrafu.

  7. W przypadku zgubienia, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia opaski dostępowej przez Użytkownika, który ma zawartą umowę z Administratorem lub jego osobę towarzyszącą Użytkownicy ci zostają obciążeni kwotą o której mowa w pkt.5 niniejszego paragrafu.

  8. Użytkownikom kortów, którzy zawarli umowę stałego wejścia przysługuje uprawnienie do przeniesienia terminu ustalonego umową. Z powyższego uprawnienia mogą skorzystać Użytkownicy, którzy na minimum 48 godzin przed ustalonym terminem powiadomią Administratora (w Recepcji Administratora osobiście, telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail), o chęci przeniesienia terminu na inny oraz swojej nieobecności na ustalonym umową terminie. Przeniesienie terminu jest możliwe wyłącznie na inny termin cenowo odpowiadający pierwotnemu terminowi, bądź na termin tańszy, jednakże w ramach dostępnych wolnych terminów.

  9. Przeniesienie terminu jest możliwe wyłącznie na inny termin, który mieści się w okresie na jaki została zawarta umowa stałego wejścia.

  10. Zgłoszenie przeniesienia terminu później niż na 2 dni (48 godzin) przed terminem ustalonym umową powoduje utratę uprawnienia przeniesienia terminu na inny. Za terminy ustalone, a które nie zostały przeniesione zgodnie z niniejszym paragrafem, Administrator nalicza opłatę, jak za korzystanie z kortów. Administrator poinformuje Użytkownika o pomniejszeniu stanu konta Użytkownika przez zaliczenie kwoty za niewykorzystane i nieprzeniesione terminy, drogą mailową na adres wskazany przez Użytkownika.

  11. W przypadku zgłoszenia przeniesienia terminu w okresie krótszym niż 48 godziny przed ustalonym terminem rezerwacji, wynikającej z nieprzewidzianych, nadzwyczajnych zdarzeń, Użytkownik w terminie 3 dni od dnia ustalonego terminu może zwrócić się do Administratora z wnioskiem kierowanym pod adres e:mail:kontakt@blonia-sport.pl, o przeniesienie terminu na inny. Administrator rozpatrzy złożony przez Użytkownika wniosek indywidualnie, w zależności od zaistniałych okoliczności, wyrażając zgodę na przeniesienie terminu lub odmawiając zgody, kierując odpowiedź w tym zakresie na adres e-mail Użytkownika. W przypadku wyrażenia przez Administratora zgody na przeniesienie terminu Administrator w odpowiedzi wskaże Użytkownikowi
    możliwe nowe terminy oraz okres w którym Użytkownik powinien udzielić odpowiedzi w zakresie wyboru nowego terminu, jednocześnie Administrator zastrzega, że przeniesienie terminu na inny termin godzinowo nieodpowiadający pierwotnej rezerwacji może wiązać się z naliczeniem opłaty uzupełniającej lub obniżeniem opłaty do kwoty za godzinę zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
    Użytkownik zobowiązany jest wybrać niezwłocznie jeden z przedstawionych terminów. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym przez Administratora terminie, przeniesienie terminu zostaje anulowane, a zastosowanie znajdą zapisy pkt. 10 niniejszego paragrafu.

  12. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli taka konieczność uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, bez prawa dochodzenia przez Użytkownika jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. Administrator zwróci
    Użytkownikowi opłatę za niewykorzystane w ten sposób rezerwacje lub w porozumieniu z Użytkownikiem ustali inny termin na zasadach określonych w pkt. 8 i 9 niniejszego paragrafu.

  13. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów lub innych wydarzeń organizowanych na ternie kortów . Jednakże, w takim przypadku Administrator zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi innego terminu na zasadach określonych w pkt. 8 i 9 niniejszego paragrafu lub Administrator zwróci Użytkownikowi opłatę, jeśli została już dokonana za okres odwołanej rezerwacji.

§7. Szkolenie grupowe gry w tenisa/badmintona
w ramach Akademii Tenisa/Badmintona Błonia Sport

  1. Szkolenie grupowe tj. nauka bądź doskonalenie gry w tenisa ziemnego/badmintona w sposób zorganizowany oraz grupowy dokonuje się poprzez zawarcie odrębnej umowy z Administratorem.

  2. Czas trwania jednych zajęć szkoleniowych wynosi 60 minut, w to wliczony jest czas na rozgrzewkę oraz czynności po zakończonej grze, wynikające z zasad gry na kortach takie jak zasiatkowanie kortów, zebranie sprzętu sportowego.

  3. Uczestnik szkolenia/opiekun prawny małoletniego uczestnika szkolenia wyraża zgodę na zamieszczanie w serwisach internetowych lub w innych materiałach promocyjnych zdjęć/video z jego udziałem wykonanych na zajęciach szkoleniowych lub obozach prowadzonych w ramach Akademii Tenisa/Badmintona Błonia Sport.

  4. Uczestnikowi szkolenia, który zdecyduje się na uiszczenie wynagrodzenia za zajęcia szkoleniowe z góry za cały okres szkoleniowy przysługuje rabat w wysokości 10%.

  5. Uczestnik szkolenia przy pierwszej wizycie zobowiązany jest zgłosić się do Recepcji Administratora w celu dokonania zakupu opaski dostępowej do szafki w szatni, której koszt wynosi 25,00 zł brutto. Z chwilą dokonania płatności własność opaski przechodzi na uczestnika szkolenia. W momencie zakupu opaska zostaje przypisana do uczestnika szkolenia i jest on zobowiązany do jej zaczytywania na
    czytniku znajdującym się na Recepcji przed każdym wejściem na zajęcia szkoleniowe. Opaska przypisana zostaje indywidualnie do uczestnika szkolenia i uprawnia do uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych jedynie danego uczestnika szkolenia.

  6. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania terminu zajęć szkoleniowych w każdym czasie, jeśli taka konieczność uzasadniona jest stanem technicznym Obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, bez prawa dochodzenia przez uczestnika szkolenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. W przypadku odwołania zajęć przez Administratora uczestnik szkolenia może bądź skorzystać z dodatkowego terminu zajęć szkoleniowych wyznaczonego przez Administratora bądź otrzymać voucher na rezerwację kortu lub trening indywidualny z trenerem w wymiarze czasowym odpowiadającym zajęciom odwołanym.

§8. Postanowienia dodatkowe

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim Użytkownikom przebywającym na terenie Obiektu, jak i kortów, teren ten jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób niestosujących się do postanowień Regulaminu lub stwarzających zagrożenie. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz
    godności Użytkowników, a jego nagrania są trwale i automatycznie usuwane po upływie miesiąca od daty ich nagrania. Fakt ten Użytkownicy akceptują, jednocześnie Administrator oświadcza, że nagrania z monitoringu wykorzystywane będą jedynie w sprawach objętych niniejszym Regulaminem, w
    szczególności w odniesieniu do sporów powstałych na terenie Obiektu lub sytuacji związanych z bezpieczeństwem na terenie Obiektu.

  2. Dzieci poniżej 18 lat mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

  3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

  4. Użytkownikom kortów Administrator udostępnia szatnie, w których znajdują się zamykane szafki z wyłącznym i indywidualnym dostępem danego Użytkownika, w których Użytkownicy mogą przechowywać swoje rzeczy osobiste o wartości nieprzekraczającej 1 000, 00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Użytkownicy zobowiązani są do umieszczenia w szafkach wszystkich prywatnych rzeczy i ich zamykania. W przypadku konieczności pozostawienia przez Użytkowników przedmiotów osobistych cenniejszych, przekraczających wartość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownicy są zobowiązani do zdeponowania tych przedmiotów w Recepcji Obiektu, gdzie zostaną odpowiednio zabezpieczone po uprzednimi ich zewidencjonowaniu przez Administratora. Użytkownik zobowiązany jest podpisać kartę ewidencyjną przy zdeponowaniu przedmiotów oraz przy ich odbiorze. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy niezdeponowane w sposób, o którym mowa w niniejszym punkcie, jak również za rzeczy pozostawione poza zamykanymi szafkami, albo w
    niezamkniętych prawidłowo szafkach. Ponadto, w szafkach jak i w depozycie powinny być pozostawione wyłącznie najpotrzebniejsze i konieczne rzeczy osobiste.

  5. Użytkownik, który stwierdzi, że szafka w której pozostawił swoje rzeczy jest pusta, otwarta lub nie znajdują się w niej pozostawione wcześniej rzeczy, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić tę okoliczność w Recepcji Obiektu.

  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania z kortów spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkowników niniejszego Regulaminu.

  7. Użytkownicy kortów odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.

  8. Użytkownicy kortów zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa podczas gry ze względu na elementy wyposażenia, ogrodzenia, słupów oświetleniowych, nagrzewnic znajdujących się na terenie kortów.

  9. Na terenie kortów obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania, uruchamiania wszelkich urządzeń elektrycznych. W przypadku potrzeby włączenia świateł należy zwrócić się do Administratora.

  10. Administrator uprawniony jest do wykonywania zdjęć, nagrań kortów w celach reklamowych i marketingowych, na których mogą zostać utrwalone niezamierzenie wizerunki Użytkowników. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie bieżące jak i w przyszłości zdjęć jak i filmów (nagrań), przedstawiających wizerunek Użytkownika i umieszczenie ich na stronie internetowej www.bloniasport.pl jak i mediach społecznościowych.

  11. Administrator prowadzi wypożyczalnię sprzętu sportowego do gry w badmintona/tenisa ziemnego oraz świadczy usługi w zakresie naciągania rakiet oraz wymiany owijek. Cennik tych usług znajduje się w ogólnym cenniku, na stronie internetowej www.bloniasport.pl i w Recepcji Administratora.

  12. Administrator ma prawo do dochodzenia od Użytkowników na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie kar umownych.

§9. Postanowienia końcowe

  1. Każdemu Użytkownikowi kortów przysługuje prawo złożenia skargi lub reklamacji, które można składać bezpośrednio w Recepcji Obiektu, pocztą tradycyjną na adres: al. 3 Maja 57 30-062 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres:kontakt@blonia-sport.pl
  2. Administrator w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do wniesionej skargi lub reklamacji, w takiej samej formie w jakiej skarga lub reklamacja została wniesiona przez Użytkownika.
  3. Aktualnie obowiązujący Regulamin, Cennik i Polityka Prywatności znajdują się w Recepcji Obiektu.
  4. Administrator ma prawo do wyproszenia każdego Użytkownika kortów jak i osób stanowiących publiczność, którzy nie przestrzegają zapisów niniejszego Regulaminu.
  5. Administrator ma prawo odmówić wejścia na korty Użytkownikom, którzy nie opłacił wcześniej wejścia na kort jak również osobom stanowiącym publiczność, które odmówiły wpisu do Rejestru wejść i wyjść, w tym okazania dowodu tożsamości do wglądu, celem potwierdzenia tożsamości przy tej czynności.
  6. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, informuje o tym Użytkowników poprzez wywieszenie nowej treści Regulaminu w widocznym miejscu Obiektu, na 10 dni przed datą jego obwiązywania.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny otwarcia kortów. Informacje o zmianach publikowane będą na stronie internetowej www.bloniasport.pl i w Recepcji Obiektu.
  8. Korty tenisowe będą nieczynne w dnach: Niedziela Wielkanocna, Poniedziałek Wielkanocny, Boże Ciało, 1 Listopada, 25 i 26 Grudnia i 1 Stycznia.
  9. Korty tenisowe w dniach 24 Grudnia, 31 Grudnia i Sobotę Wielkanoc czynne będą do godziny 14:00.
  10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
  11. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

Szanowni Państwo,

niniejszy Regulamin opracowany został w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z naszych kortów.
Mając na uwadze powyższe i w trosce o jakość naszych usług, prosimy o jego uszanowanie i przestrzeganie zasad w nim wskazanych.
Życzymy Państwu wielu satysfakcji w korzystaniu z naszych kortów.

Zespół Błonia Sport

 

Drogi użytkowniku / użytkowniczko, przechodząc dalej lub klikając przycisk "AKCEPTUJ" wyrażasz zgodę na zapisy naszej Polityki Prywatności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności.