Godziny otwarcia: Pon. – Nd. 07:00 – 23:00

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OTWARTEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ

§1. Postanowienia ogólne.

 1. Boiskiem piłkarskim i przynależnymi do niego szatniami położonymi w Krakowie, przy al. 3 Maja 57 zwanymi dalej łącznie „Boiskiem” stanowiącymi cześć obiektu sportowego Błonia Sport (zwanym dalej „Obiektem”) zarządza CRACOVIA PARK INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, (30-062), al. 3 Maja 55, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558129, posiadająca numer NIP: 6772389113 oraz numer REGON: 361526797, o wysokości kapitału zakładowego 50 000,00 zł, zwaną dalej „Administratorem”.
 2. Administrator zapewnia obsługę boiska piłkarskiego, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń oraz pobiera opłaty za wstęp i korzystanie z boiska, w tym zawiera umowy stałego wstępu, których przedmiotem jest zapewnienie stałego wejścia na boisko w wybranym okresie lub na cały sezon jak również zawiera umowy najmu.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z boiska piłkarskiego oraz zasady postępowania na jego terenie.
 4. Warunkiem przebywania na terenie boiska piłkarskiego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie zawartych w nich postanowień. Jednocześnie każdy Użytkownik ma obowiązek przestrzegać regulaminu i instrukcji korzystania z konkretnych urządzeń znajdujących się na terenie boiska jak i całego Obiektu.
 5. Boisko piłkarskie czynne jest codziennie, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7:00 do 23:00.
 6. Z boiska piłkarskiego mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie posiadają przeciwwskazań do uprawiania sportu, w szczególności piłki nożnej. Jednocześnie Użytkownik boiska piłkarskiego oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawniania sportu, w szczególności piłki nożnej. Administrator nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uprawiania sportu wbrew zaleceniom zdrowotnym lub lekarskim. W przypadku niepewności co do możliwości uprawiania sportu, Użytkownik powinien skonsultować się z lekarzem specjalistą.
 7. Użytkownicy mają obowiązek postępować zgodnie ze wskazówkami i uwagami trenerów oraz personelu Administratora.
 8. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
  1) Użytkownikach boiska piłkarskiego– należy przez to rozumieć wszystkie osoby korzystające z boiska piłkarskiego prowadzonego przez Administratora, w tym osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz inne podmioty z którymi Administrator zawarł umowę stałego wejścia na boisko piłkarskie lub umowę najmu, w tym także osoby, które dokonały rezerwacji jednorazowej oraz osoby towarzyszące, w celu gry w piłkę nożną lub odbywania zajęć, nauki lub doskonalenia gry w piłkę nożną, w tym turnieje, mecze, których przedmiotem jest konkursowa gra w piłkę nożną.

§2. Zasady korzystania z boiska piłkarskiego.

 1. Administrator udziela Użytkownikom zgody na rozpoczęcie gry na boisku piłkarskim, tj. wyłącznie Administrator jest uprawniony do otworzenia boiska piłkarskiego, w tym do włączenia na nim oświetlenia oraz do zamknięcia boiska i wyłączenia oświetlenia po upływie wykupionego czasu gry lub z innego powodu określonego Regulaminem.
 2. Użytkownicy boiska zobowiązani są do:
  1) gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym przeznaczonym do gry w piłkę nożną;
  2) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych Administratora, w tym jego personelu;
  3) zachowania czystości i porządku na boisku oraz w jego otoczeniu;
  4) niezakłócania gry innym Użytkownikom przebywającym na boisku;
  5) niezwłocznego opuszczenia boiska piłkarskiego po wykorzystaniu zarezerwowanego czasu gry;
  6) przestrzegania przepisów porządkowych i przeciwpożarowych;
  7) bezzwłocznego informowania Administratora o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych zauważonych nieprawidłowościach;
  8) posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. Użytkownikom boiska piłkarskiego zabrania się:
  1) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia boiska piłkarskiego jak i całego obiektu Błonia Sport;
  2) używania obuwia z kołkami metalowymi, aluminiowymi, ceramicznymi oraz kolcami podczas korzystania z boiska; dopuszczalne jest używanie wyłącznie obuwia sportowego z niskimi kołkami z gumy lub tworzywa sztucznego oraz obuwia typu halowego.
  3) wnoszenia i spożywania na terenie boiska piłkarskiego innych napojów niż woda;
  4) kierowania piłek poza teren boiska piłkarskiego;
  5) kierowania piłek w urządzenia i wyposażenia boiska piłkarskiego oraz obiektu;
  6) wnoszenia i spożywania na terenie boiska jak i na terenie całego Obiektu, napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu jak i innych używek tytoniowych (np. e-papierosów);
  7) wnoszenia, zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających;
  8) przebywania na terenie Obiektu, w tym na boisku w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych;
  9) wchodzenia i przebywania na terenie Obiektu i boiska ze zwierzętami;
  10) używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznanych za obelżywe;
  11) wynoszenia sprzętów udostępnianych przez Obiekt jak i boisko (w tym zaplecze szatniowe i sanitarne);
  12) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych;
  13) wnoszenia na boisko instrumentów wytwarzających hałas napędem mechanicznym;
  14) pozostawiania dzieci do lat 18 bez nadzoru opiekunów;
  15) wchodzenia na boisko piłkarskie niewyznaczonymi drogami (przez ogrodzenie, zamknięte bramy i furtki);
  16) rzucania przedmiotami;
  17) rozniecania ognia, palenia materiałów;
  18) wchodzenie widzom i osobom postronnym na płytę boiska piłkarskiego podczas zajęć i imprez sportowych;
  19) wprowadzania i poruszania się po boisku rowerami i innymi pojazdami mechanicznymi;
 4. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkowników zapisów pkt. 3 oraz pkt. 2 ppkt 1-6 niniejszego paragrafu, Administrator może wyprosić z boiska piłkarskiego Użytkownika lub grupę Użytkowników (w tym celu może wyłączyć światło na boisku) lub może odmówić wejścia na teren boiska piłkarskiego.
 5. Z boiska piłkarskiego nie mogą korzystać Użytkownicy, których stan zdrowia nie pozwala na wysiłek fizyczny.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy i pogorszenia stanu zdrowia z powodu stosowania nadmiernego obciążenia w trakcie korzystania z boiska piłkarskiego.
 7. Wszystkie rezerwacje dokonywane są na pełną godzinę zegarową.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników za dostępność boiska w razie jego wcześniejszej rezerwacji przez innych Użytkowników.
 9. Każdy Użytkownik boiska piłkarskiego przed rozpoczęciem gry zobowiązany jest zgłosić się w Recepcji Obiektu, w celu odnotowania wejścia na boisko oraz pobrania klucza do szatni. Na boisku nie mogą przebywać osoby, które wcześniej nie zgłosiły swojego wejścia w Recepcji Obiektu.
 10. Po zakończeniu gry Użytkownik boiska zobowiązany jest każdorazowo zwrócić klucz do recepcji Błona Sport.
 11. Na boisku mogą przebywać wyłącznie Użytkownicy grający lub odbywający zajęcia. Zabrania się przebywania na boisku piłkarskim innych osób, którzy nie grają i nie uczestniczą w zajęciach, w tym stanowią publiczność.
 12. W przypadku organizowania przez Administratora turniejów, zostanie ustalony odrębny regulamin określający zasady jego organizacji, uczestnictwa, kwalifikacji, w tym przebywania na terenie boiska innych osób, niż te które uczestniczą w turnieju.

§3. Opłaty za korzystanie z boiska piłkarskiego.

 1. Wejście na boisko piłkarskie odbywa się na podstawie jednorazowej opłaty uiszczanej w kasie Administratora za jednorazowe wejście na boisko piłkarskie lub opłaty uiszczanej na podstawie umowy stałego wejścia na boisko piłkarskiej.
 2. Wysokości opłat za korzystanie z boiska piłkarskiego zamieszczone są w cenniku opłat dostępnym u Administratora oraz na stronie internetowej Administratora www.blonia-sport.pl
 3. Opłaty jednorazowe za wejście na boisko piłkarskie jednorazowe należy uiści w całości przed wejściem na boisko piłkarskie w kasie Administratora.
 4. Opłaty za korzystanie z boiska piłkarskiego objęte rezerwacją stałą na dany sezon dokonuje się zgodnie z zapisami odrębnych Umów.
 5. Opłacony czas korzystania z boiska piłkarskiego obejmuje: wejście na boisko, efektywny czas gry treningu, posprzątaniu piłek i innych akcesoriów zejście z boiska. Każdy Użytkownik powinien stawić się w Recepcji obiektu na minimum 10 minut przed opłaconym czasem, w celu przygotowania się do wejścia na boisko. W przypadku późniejszego stawienia się, czas przygotowania do wejścia na boisko zostaje wliczony w opłacony czas korzystania z boiska piłkarskiego.
 6. Użytkownik boiska piłkarskiego opłaca czas korzystania, który nie może wynosić mniej niż 60 minut, a w przypadku dłuższego czasu korzystania musi stanowić wielokrotność 60 minut. Każdy opłacony czas rozpoczyna się pełną godziną zegarową.
 7. W przypadku godzin wieczornych Administrator wyłącza światło na boisku, na którym upłynął opłacony przez Użytkownika czas.
 8. Użytkownik będący instruktorem – trenerem, organizuje na boisku piłkarskim zajęcia na własny rachunek oraz na własną odpowiedzialność. Instruktor – trener ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach oraz zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie opieki medycznej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom w trakcie zajęć odbywanych pod pieczą Instruktora – trenera.

§4. Jednorazowa rezerwacja boiska piłkarskiego.

 1. Jednorazowej rezerwacji boiska piłkarskiego można dokonywać osobiście na terenie Błonia Sport w Recepcji, online za pomocą strony internetowej www.blonia-sport.pl, bądź telefonicznie 728-871-400, w godzinach otwarcia Obiektu Błonia Sport.
 2. Rezerwacji można dokonywać z maksymalnie jednotygodniowym wyprzedzeniem przed terminem korzystania z boiska piłkarskiego.
 3. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z boiska piłkarskiego.
 4. Za jednorazowe rezerwacje, które nie zostały wykorzystane i odwołane w terminie określonym w pkt. 3 Regulaminu, Administrator naliczy opłatę, jak za korzystanie z boiska piłkarskiego. W przypadku zapłacenia opłaty za korzystanie z boiska piłkarskiego podczas dokonanej jednorazowej rezerwacji oraz niewykorzystania i nieodwołania tej rezerwacji zgodnie z pkt.3 Regulaminu, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 5. Osoby nieregulujące naliczonych opłat zgodnie z pkt.4 Regulaminu, za zarezerwowane a nieodwołane prawidłowo godziny nie mogą korzystać z boiska piłkarskiego oraz dokonywać kolejnych rezerwacji jednorazowych do czasu uregulowania zaległych płatności.
 6. Administrator jest uprawniony do wpuszczenia na boisko piłkarskie innej osoby, jeśli Użytkownik, który dokonał rezerwacji nie stawił się na boisku piłkarskim na 5 minut przed zarezerwowaną godziną oraz nie powiadomił Administratora o możliwym spóźnieniu. W takim przypadku uiszczona opłata za grę podlega zwrotowi (w przypadku Użytkowników dokonujących opłaty przy dokonaniu rezerwacji) lub opłata nie zostaje naliczona (w przypadku Użytkowników, którzy nie dokonali płatności opłaty przy rezerwacji).
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli taka konieczność uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, bez prawa dochodzenia przez Użytkownika jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. Jednakże, w takim przypadku Administrator zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi innego terminu lub Administrator zwróci Użytkownikowi opłatę, jeśli została już dokonana za okres odwołanej rezerwacji.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów lub innych wydarzeń organizowanych na terenie Błonia Sport. Jednakże, w takim przypadku Administrator zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi innego terminu lub Administrator zwróci Użytkownikowi opłatę, jeśli została już dokonana za okres odwołanej rezerwacji.

§5. Stałe wejście na sezon.

 1. Stałe wejście na sezon, gwarantuje korzystanie w całym sezonie z boiska piłkarskiego w określonym dniu tygodnia i określonych godzinach, które dokonuje się przez zawarcie odrębnej umowy z Administratorem.
 2. Zapisy na stałe wejście na sezon odbywać się będą na miesiąc przed rozpoczęciem każdego sezonu.
 3. Użytkownikom boiska piłkarskiego, którzy zawarli umowę stałego wejścia przysługuje uprawnienie do przeniesienia terminu ustalonego umową. Z powyższego uprawnienia mogą skorzystać Użytkownicy, którzy na minimum 48 godzin przed ustalonym terminem powiadomią Administratora (w Recepcji Administratora osobiście, telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail), o chęci przeniesienia terminu na inny oraz swojej nieobecności na ustalonym umową terminie. Przeniesienie terminu jest możliwe wyłącznie na inny termin cenowo odpowiadający pierwotnemu terminowi, bądź na termin tańszy, jednakże w ramach dostępnych wolnych terminów.
 4. Przeniesienie terminu jest możliwe wyłącznie w sezonie, w którym Użytkownik ma zawartą umowę stałego wejścia.
 5. Zgłoszenie przeniesienia terminu później niż na 2 dni (48 godzin) przed terminem ustalonym umową powoduje utratę uprawnienia przeniesienia terminu na inny.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli taka konieczność uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, bez prawa dochodzenia przez Użytkownika jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. Administrator zwróci Użytkownikowi opłatę za niewykorzystane w ten sposób rezerwacje lub w porozumieniu z Użytkownikiem ustali inny termin na zasadach określonych w pkt. 8 i 9 niniejszego paragrafu.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów lub innych wydarzeń organizowanych na ternie boiska piłkarskiego. Jednakże, w takim przypadku Administrator zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi innego terminu na zasadach określonych w pkt. 8 i 9 niniejszego paragrafu lub Administrator zwróci Użytkownikowi opłatę, jeśli została już dokonana za okres odwołanej rezerwacji.

§6. Postanowienia dodatkowe.

 1. Teren obiektu jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób niestosujących się do postanowień Regulaminu. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności Użytkowników. Zasady prowadzenia monitoringu określa Regulamin monitoringu i ochrony danych osobowych obowiązujący u Administratora. Fakt ten Użytkownicy akceptują, jednocześnie Administrator oświadcza, że nagrania z monitoringu wykorzystywane będą jedynie w sprawach objętych niniejszym Regulaminem, w szczególności w odniesieniu do sporów na terenie Obiektu lub związanych z Obiektem.
 2. Dzieci poniżej 18 lat mogą przebywać na terenie obiektu, w tym boiska piłkarskiego wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 4. Użytkownikom boiska piłkarskiego Administrator udostępnia szatnie, w których znajdują się zamykane szafki z wyłącznym i indywidualnym dostępem danego Użytkownika, w których Użytkownicy mogą przechowywać swoje rzeczy osobiste o wartości nieprzekraczającej 1 000, 00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Użytkownicy zobowiązani są do umieszczenia w szafkach wszystkich prywatnych rzeczy i ich zamykania. W przypadku konieczności pozostawienia przez Użytkowników przedmiotów osobistych cenniejszych, przekraczających wartość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownicy są zobowiązani do zdeponowania tych przedmiotów w Recepcji obiektu, gdzie zostaną odpowiednio zabezpieczone po uprzednimi ich zewidencjonowaniu przez Administratora. Użytkownik zobowiązany jest podpisać kartę ewidencyjną przy zdeponowaniu przedmiotów oraz przy ich odbiorze. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy niezdeponowane w sposób, o którym mowa w niniejszym punkcie, jak również za rzeczy pozostawione poza zamykanymi szafkami, albo w niezamkniętych prawidłowo szafkach. Ponadto, w szafkach jak i depozycie powinny być pozostawione wyłącznie najpotrzebniejsze i konieczne rzeczy osobiste.
 5. Administrator oświadcza, że każda szatnia posiada 15 sztuk szafek zamykanych odrębnymi kluczami, a każdy z tych kluczy znajduje się w zamkach tych szafek. Użytkownik boiska piłkarskiego zobowiązany jest po każdorazowym korzystaniu z szafki pozostawić klucz w zamku szafki. W przypadku stwierdzenia braku klucza po każdorazowym korzystaniu z szafki przez Użytkownika Administrator może obciążyć Użytkownika kosztami związanymi z wymianą zamka w szafce lub dorobieniem klucza, o czym uprzednio powiadomi Użytkownika poprzez wiadomość e-mail. Administrator może odstąpić od naliczenia kosztów, o których mowa powyżej, jeśli Użytkownik zwróci brakujący klucz w terminie 3 dni liczonych od dnia zgłoszenia przez Administratora o naliczonych kosztach.
 6. Użytkownik, który stwierdzi, że szafka w której pozostawił swoje rzeczy jest pusta, lub nie znajdują się w niej wszystkie pozostawione wcześniej rzeczy, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić tę okoliczność w Recepcji Obiektu.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania z boiska piłkarskiego spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkowników niniejszego Regulaminu.
 8. Użytkownicy boiska piłkarskiego odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem na ternie Błonia Sport, w tym szatniach, boisku i innych częściach obiektu.
 9. Użytkownicy boiska piłkarskiego zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa podczas gry ze względu na elementy wyposażenia, ogrodzenia, słupów oświetleniowych, znajdujących się na terenie boiska.
 10. Na terenie boiska piłkarskiego obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania, uruchamiania wszelkich urządzeń elektrycznych. W przypadku potrzeby włączenia świateł należy zwrócić się do Administratora.
 11. Administrator uprawniony jest do wykonywania zdjęć, nagrań boiska piłkarskiego w celach reklamowych i marketingowych, na których mogą zostać utrwalone niezamierzenie wizerunki Użytkowników. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie bieżące jak i w przyszłości zdjęć jak i filmów (nagrań), przedstawiających wizerunek Użytkownika i umieszczenie ich na stronie internetowej www.blonia-sport.pl jak i mediach społecznościowych.

§7. Postanowienia końcowe.

 1. Każdemu Użytkownikowi boiska piłkarskiego przysługuje prawo złożenia skargi lub reklamacji, które można składać bezpośrednio w Recepcji Obiektu, pocztą tradycyjną na adres al. 3 Maja 57 30-062 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres www.blonia-sport.pl
 2. Administrator w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do wniesionej skargi lub reklamacji, w takiej samej formie w jakiej skarga lub reklamacja została wniesiona przez Użytkownika.
 3. Aktualnie obowiązujący Regulamin, Cennik i Polityka Prywatności znajdują się w Recepcji Obiektu.
 4. Administrator ma prawo do wyproszenia każdego Użytkownika boiska piłkarskiego, który nie przestrzega zapisów niniejszego Regulaminu.
 5. Administrator ma prawo nie wpuścić na boisko piłkarskie Użytkownika, który nie opłacił wcześniej wejścia na boisko.
 6. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, informuje o tym Użytkowników poprzez wywieszenie nowej treści Regulaminu w widocznym miejscu Obiektu, na 14 dni przed datą jego obwiązywania.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny otwarcia boiska piłkarskiego. Informacje o zmianach publikowane będą na bieżąco na stronie internetowej www.blonia-sport.pl i w Recepcji Obiektu.
 8. Boisko piłkarskie będzie nieczynne w dnach: 1 Listopada, 25 i 26 Grudnia, Niedziela Wielkanocna, Poniedziałek Wielkanocny.
 9. Boisko piłkarskie w dniach Sobota Wielkanocna, 24 Grudnia, 31 Grudnia czynne będzie do godziny 14:00 a w dniu 1 Stycznia od godziny 15:00.
 10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 11. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

Szanowni Państwo,
niniejszy Regulamin opracowany został w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z boiska piłkarskiego. Mając na uwadze powyższe i w trosce o jakość naszych usług, prosimy o jego uszanowanie i przestrzeganie zasad w nim wskazanych.

Życzymy Państwu wielu satysfakcji w korzystaniu z naszych boisk.

Zespół Błonia Sport

 

Drogi użytkowniku / użytkowniczko, przechodząc dalej lub klikając przycisk "AKCEPTUJ" wyrażasz zgodę na zapisy naszej Polityki Prywatności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności.